KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie

Opublikowany:07.12.2016 10:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi transportowe

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób

dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie

 

 • Nazwa i adres Zamawiającego: Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”, Otłoczyn 1, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski.

Adres strony Zamawiającego:  www.albert.krakow.pl, www.karczemka.org.pl

 • Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka”.    Miejsce realizacji zadania: Fundacja im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”, Otłoczyn 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • Kod CPV: 60100000 – 9
 • Nie przewiduje się złożenia oferty częściowej.
 • Nie przewiduje się złożenia oferty wariantowej
 • Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2017 – 31.12.2017
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca wykaże, że

 

 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  wykaże, że posiada zezwolenie
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego udzieloną  przez Starostę  właściwego dla siedziby  Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie  drogowym  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.).

 1. posiada wiedzę i doświadczenie;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  wykaże, że dysponuje niezbędną wiedzą
i doświadczeniem do wykonania zamówienia – zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: wykonanie usług polegających na przewozie osób niepełnosprawnych, każda z nich o wartości min. 100.000,00 zł potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie.

 

 1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  wykaże, że  dysponuje lub będzie  dysponował co najmniej:

 1. pojazdami podlegającym ubezpieczeniu OC i NW, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych które przewiozą 20 osób na każdej z tras oraz informację
  o podstawie do dysponowania tymi zasobami
 2. osobami, które spełnią wymogi określone w art. 39 a i art. 39 b ustawy z dnia
  6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
  na każdą z tras oraz informację  o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

 1. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie formułuje w powyższym zakresie warunku szczegółowego;

Wykonawca potwierdza  spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia ( wzór  zał. Nr 2).

 • Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podst. Art. 22.ust 1. I Art. 24.ust. 1, Ustawy:
 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy
  z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję
  na wykonywanie transportu drogowego udzieloną przez Starostę  właściwego dla siedziby  Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie  drogowym,
 3. Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją  o podstawie dysponowania tymi zasobami,
 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych  za świadczenie usług, wraz z informacjami na  temat ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i wykształcenia do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o odstawie do dysponowania tymi osobami .

W przypadku  oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu  każdego z warunków, o których mowa             w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1.                            
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  i informacji                              o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają wpisu  do rejestru lub  ewidencji, w celu wykazania braku  podstaw do wykluczenia  w  oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2  ustawy, wystawionego nie  wcześniej niż  6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert
 • Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
  1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
  1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
   16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,
   że nie należy do grupy kapitałowej.
 • Inne dokumenty:
  1. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
 • Kryteria oceny ofert: najniższa cena oraz rocznik pojazdów.
 • Miejsce i termin składania ofert: 15 grudnia 2016 roku godzina 08:00, miejsce: Fundacja
  Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” Otłoczyn 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski, biuro księgowej.
 • Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
  1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4.
 • Informacje administracyjne:
  1. adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: albert.krakow.pl , www.karczemka.org.pl
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem: Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka” Otłoczyn 1, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
 • Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 grudnia
  2016 r.

 

 

 

Są z nami