KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Regulamin Festiwalu

 XVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI

TEATRALNO-MUZYCZNEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

ALBERTIANA 2017

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1.TERMIN I MIEJSCE

 

1.1. I etap – nadsyłanie płyty z zapisem w formacie DVD z nagranym przedstawieniem teatralnym lub wykonaniem utworu muzycznego przez wokalistę pod adres koordynatora regionu do 23 grudnia 2016 roku.

Przegląd płyt odbędzie się w Krakowie do 12 stycznia 2017 roku

1.2. II etap – przegląd grup teatralnych i wokalistów ‒ w miejscu wyznaczonym przez koordynatorów, w terminie do 24 lutego 2017 roku.

1.3. III etap – finał – 13 marca 2017 r., Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie,
pl. Św. Ducha 1

 

2. CEL FESTIWALU

 

2.1. Celem Festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez:

 1. promowanie twórczości teatralno-muzycznej osób niepełnosprawnych,
 2. aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym
  i kulturalnym,
 3. likwidowanie barier i przywracanie do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

 

3. UCZESTNICY I ORGANIZATORZY FESTIWALU

 

3.1. Uczestnikami Festiwalu są:

‒ zespoły teatralne składające się z osób niepełnosprawnych intelektualnie,

 z porażeniem mózgowym,

‒ wokaliści niepełnosprawni intelektualnie, z porażeniem mózgowym, wykonujący utwory muzyczne.

 

3.2. Organizatorami Festiwalu są:

- Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Krakowie

- Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach

 

4. PRZEBIEG KONKURSU

 

4.1.Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – eliminacje regionalne: przegląd spektakli nagranych na płytach z zapisem
w formacie DVD, zebranych w danym regionie; wybór do 9 najlepszych zespołów teatralnych z danego regionu i najlepszych 3 wokalistów z danego regionu

II etap – konkurs sceniczny zespołów i wokalistów z danego regionu (9 zespołów i 3 wokalistów), wybór zwycięzców z regionu, 3 zespoły teatralne i 1 wokalista

 

III etap – koncert finałowy z udziałem zwycięzców konkursu z poszczególnych regionów

 

 

5.REGIONY KONKURSOWE:

 

5.1. Należy wybrać odpowiedni region i, pod adres koordynatora, wysłać materiał na płycie z zapisem w formacie DVD

5.2. Przyjmuje się, że region, w którym startuje dany uczestnik, winien pokrywać się z miejscem jego normalnej działalności

5.3. Jeśli dany uczestnik działa na terenie dwóch lub więcej regionów, może wybrać region, w którym zgłosi swój udział w Festiwalu.

5.4. Można zgłosić udział tylko w jednym regionie

5.5. Zgłoszenie tego samego zespołu lub wokalisty w dwóch lub więcej regionach spowoduje dyskwalifikację tego uczestnika

 

5.6. Pierwszy region:

 

Osoba odpowiedzialna: Pani Agnieszka Urbańska – Kierownik WTZ „Karczemka”

 

 

Adres Koordynatora:

Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”.

adres: Otłoczyn 1, 87 -700 Aleksandrów Kujawski

tel.: 56 622 90 32 , 501 899 936 lub

e-mail: wtzkarczemka@wp.pl

województwa wchodzące w skład I regionu:

-    kujawsko-pomorskie

-    pomorskie

-    warmińsko-mazurskie

-    zachodniopomorskie

 

5.7. Drugi region:

Osoba odpowiedzialna: Pan Jan Bujnowicz – Dyrektor DPS Łódź

 

Adres Koordynatora:

Fundacja im. Brata Alberta – Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

adres: ul. Helenówek 7, 91-366 Łódź

tel.: 42 658 91 70, 501 899 929

e-mail: bralbert@interia.pl, dpschorzeszow@interia.pl

 

województwa wchodzace w skład II regionu:

-    mazowieckie

-    podlaskie

-    łódzkie

 

5.8. Trzeci region:

Osoba odpowiedzialna: Pani  Katarzyna Szarzyńska – Kierownik WTZ Trzebinia

 

Adres Koordynatora:

Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini

adres: ul. Luzara 1, 32- 540 Trzebinia

tel./fax.: 32 612 13 75 , 501 899 927

e-mail: trzebiniawtz@poczta.fm

 

województwa wchodzace w skład III regionu:

-    małopolskie

-    śląskie

-    opolskie

 

5.9. Czwarty region:

Osoby odpowiedzialne: Panie Maria Pietruszka-Budzyńska i Marta Krzeszowska

 

Adres Koordynatora:

Fundacja Teatroterapia Lubelska

adres: ul. Jastrzębia 3, 20-323 Lublin

tel.: 609 300 202

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej

tel.: 695 811 420

e-mail: mariapebe@gmail.com

 

województwa wchodzace w skład IV regionu:

-    podkarpackie

-    świętokrzyskie

-    lubelskie

 

5.10. Piąty region:

Osoba odpowiedzialna: Pan Tomasz Zdobylak Kierownik WTZ „Muminki”

 

Adres Koordynatora:

Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki”

adres: al. Kasprowicza 28, 51-137 Wrocław

tel./ fax: 71 352 75 25,  501 899 939

e-mail: muminki.albert@gmail.com

 

województwa wchodzące w skład V regionu:

-    dolnośląskie

-    wielkopolskie

-    lubuskie

 

6. OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYSTĘPÓW

 

6.1. Grupy teatralne:

 

6.1.1. Czas trwania jednego pokazu teatralnego – maks. 15 min; zwarta forma sceniczna:

-    teatralna

-    baletowa

-    muzyczna

-    pantomimiczna lub łączenie tych form

 

6.1.2.Przekroczenie czasu występu (15 minut) dyskwalifikuje zespół

Dyskwalifikacja może nastąpić na każdym etapie Festiwalu

 

6.1.3. Pracownicy, terapeuci lub wolontariusze nie mogą brać udziału w występie, wyjątek stanowi akompaniator dla wokalisty lub zespołu teatralnego

 

6.1.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występów

 

6.1.5. Przygotowanie spektaklu i jego przeprowadzenie przez Uczestnika następuje na jego koszt. Zespoły biorące udział w Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
W ramach poszczególnych przeglądów Organizator zapewnia salę sceniczną,
w miarę możliwości działające w niej wyposażenie techniczne, garderoby.

 

6.1.6.Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

 

6.2. Wokaliści:

 

6.2.1. Czas trwania jednego utworu muzycznego maks. 5-7 minut

 

6.2.2. Przekroczenie czasu występu dyskwalifikuje wokalistę

Dyskwalifikacja może nastąpić na każdym etapie Festiwalu

 

6.2.3. Pracownicy, terapeuci lub wolontariusze nie mogą brać udziału w występie, wyjątek stanowi akompaniator

 

6.2.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występów

 

6.2.5. Przygotowanie spektaklu i jego przeprowadzenie przez Uczestnika następuje na jego koszt. Zespoły biorące udział w Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
W ramach poszczególnych przeglądów Organizator zapewnia salę sceniczną,
w miarę możliwości działające w niej wyposażenie techniczne, garderoby.

 

6.2.6. Organizatorzy nie zapewniają noclegów

 

7. ZASADY POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH FESTIWALU

 

7.1. I etap

7.1.1. Należy przesłać, do koordynatora z danego regionu, nagrany spektakl lub utwór muzyczny, na płycie z zapisem w formacie DVD wraz z kartą zgłoszeniową informacją o zespole i/lub wokaliście do wykorzystania w folderze wraz ze zdjęciem zespołu lub wokalisty oraz załącznikami, w tym roku prosimy o dołączenie kopii orzeczenia występujących artystów .

 

– termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń: 23 grudnia 2016 r.

 

7.1.2. Nagranie spektaklu na płycie z zapisem w formacie DVD powinno obejmować okno sceniczne, które obejmuje całą scenografię oraz lewą i prawą stronę sceny

W przypadku braku możliwości uruchomienia płyty lub bardzo złej jakości nagrania, które uniemożliwi ocenę spektaklu, organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia podczas I etapu konkursu.

 

7.1.3. Spośród przesłanych płyt DVD jury wybierze do 9 przedstawień oraz do 3 wokalistów w każdym z regionów.

 

7.2. II etap

7.2.1. Wybrane w pierwszym etapie zespoły wystąpią na scenie przed jury, które wyłoni 3 najlepsze spektakle i 1 wokalistę.

7.2.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu eliminacji, po zakończeniu występów wszystkich zespołów i wokalistów.

7.2.3.  Eliminacje II etapu będą trwały nie dłużej niż 4,5 godziny, z tym, że w ciągu godziny od występu ostatniego zespołu jury ma obowiązek ogłosić wyniki eliminacji

7.2.3. Termin II etapu zostanie ustalony nie później niż do 24 lutego 2017 r. 

7.2.4. O terminie II etapu zespoły i wokaliści, wyłonieni w etapie I, zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pisemnie.

 

7.3. III etap

 

7.3.1. Finał Festiwalu odbędzie się w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie
 13 marca 2017 r. (poniedziałek).

 

7.3.2. Nagroda za zajęcie I miejsca w regionie – zespół i wokalista wystąpi na deskach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, podczas finału XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” oraz otrzyma Maskę Teatru i nagrodę rzeczową.

 

7.3.3. Nagroda za zajęcie II i III miejsca w regionie – delegacje zespołów teatralnych (maks. 10-osobowe) są zapraszane na widownię do uczestniczenia
w finale Festiwalu i otrzymają w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie nagrodę rzeczową.

 

7.3.4. W przeglądzie finałowym uczestniczy także, jako gospodarz Festiwalu, Teatr „Radwanek” (występ poza konkursem).

 

7.3.5. Przegląd finałowy nie ma już charakteru konkursu, a jego celem jest zaprezentowanie zwycięzców eliminacji regionalnych.

 

 

8. KRYTERIA OCENY KONKURSU

 

8.1.Przegląd teatralny

 

8.1.1.Wrażenia artystyczne.

 

8.1.2. Dostosowanie programu do osób biorących udział w spektaklu.

 

8.1.3. Wkład pracy terapeuty w przygotowanie uczestników oraz ostateczny zewnętrzny efekt terapeutyczny.

 

8.2. Występ wokalisty

 

8.2.1. Wrażenie artystyczne.

 

8.2.2. Znajomość tekstu.

 

8.2.3. Melodyjność.

 

9. JURY

 

9.1. Do oceny i sędziowania w regionalnych przeglądach konkursowych tworzy się komisje Jury pod przewodnictwem Pani Anny Dymnej.

 

9.2. W celu przeprowadzenia wyboru najlepszych zespołów, w ramach I etapu eliminacji regionalnych Festiwalu, Przewodniczący Komisji Jury wyznaczy trzyosobowe jury, po jednym dla każdego regionu, wskazując przewodniczącego. Tak ustalone jury dokona wyboru najlepszych 9 zespołów i 3 wokalistów w regionie na podstawie przedłożonych płyt DVD.

 

9.3. W celu przeprowadzenia wyboru najlepszych zespołów i wokalistów, w ramach II etapu eliminacji regionalnych Festiwalu, Przewodniczący Komisji Jury wyznaczy trzyosobowe jury, po jednym dla każdego regionu, wskazując przewodniczącego. Tak ustalone jury dokona wyboru najlepszych 3 zespołów i 1 wokalisty w regionie
w ramach zorganizowanego przeglądu teatralnego.

 

9.4. Ustala się, że Jury, w niezmienionym składzie, oceni wszystkich uczestników biorących prezentujących się w danym regionie. Niedopuszczalna jest zmiana składu zespołu w ramach jednego etapu.

 

9.5. Z czynności oceny sporządzony zostaje protokół. Przyjmuje się, że w protokole

z drugiego etapu eliminacji regionalnych winny zostać sporządzone opisowe oceny uczestników i przyczyny wyboru zwycięzców.

 

9.6. W zakresie dokonywanych ocen występów jury decyduje większością głosów.

 

9.7. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługują od nich żadne odwołania.

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. Regulamin obowiązuje od 10 października 2016 r.

 

10.2. Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w sprawie regulaminu Festiwalu należy zgłaszać do koordynatorów właściwych regionów.

 

11. Załączniki do regulaminu:

 

 1. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Festiwalu „Albertiana”.
 2. Klauzula zgodny na przetwarzanie danych osobowych opiekunów grup uczestników Festiwalu „Albertiana”.
 3. Oświadczenie o posiadaniu przez uczestników orzeczenia o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Oświadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku oraz treści wypowiedzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

data .......................................

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

/ termin nadesłania do 23.12.2016r./

 

 

Nazwa jednostki ..................................................................................................................

 

Imię i nazwisko kierownika ..................................................................................................

 

Organ założycielski...............................................................................................................

 

Adres.....................................................................................................................................

 

Województwo.......................................................................................................................

 

Tel. ..............................................fax.....................................e-mail.......................................

 

 

Zgłaszam udział w eliminacjach do XVII Ogólnopolskiego Festiwalu  Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana 2017” :

 

nazwa zespołu...........................................................................................................................

 

tytuł przedstawienia.................................................................................................................

 

liczba aktorów..........................................................................................................................

 

liczba opiekunów......................................................................................................................

 

czas trwania sztuki (maks.  15 min)    .....................

 

osoba odpowiedzialna za przedstawienie ...........................................................................................

 

wymagania techniczne………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

krótka charakterystyka przedstawienia .................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 krótka charakterystyka grupy teatralnej ułatwiająca ocenę możliwości aktorów podczas przeglądu płyt / wiek aktorów, schorzenia sprzężone, ewentualne inne problemy, sposoby przeprowadzania zajęć artterapeutycznych/…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Zgłaszam udział w konkursie na wokalistę  w ramach  XVII Ogólnopolskiego Festiwalu  Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana 2017”

 

imię i nazwisko wokalisty.................................................................................................................

 

tytuł piosenki /tylko jeden utwór/..........................................................................................................

 

opiekun...................................................................................

 

czas trwania występu .............................................................

 

osoba odpowiedzialna za przygotowanie...............................................................................................

wymagania techniczne:………………………………………………………………………………..

krótka charakterystyka wokalisty ułatwiająca ocenę możliwości podczas przeglądu płyt

/ wiek, schorzenia sprzężone, ewentualne problemy, sposoby przeprowadzania zajęć/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem „Albertiany 2017”.

Uwaga

 1. Wraz z kartą zgłoszenia należy przysłać nagrany spektakl, występ wokalisty na płytach

z zapisem w formacie DVD oraz krótką informację ze zdjęciem zespołu / wokalisty.

 1. Każda jednostka może wystawić tylko jeden zespół i jednego wokalistę.
 2. Laureat eliminacji wystąpi podczas finału Festiwalu „Albertiana 2017” w Krakowie
 3. Wypełnione oświadczenia, kopie orzeczeń
 4. Ośrodki biorące udział w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana 2017”, które zakwalifikują się do Finału w Krakowie, są zobowiązane, w ciągu 14 dni po werdykcie, dostarczyć do Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” pismo, w którym przedstawią: w jaki sposób udział w Festiwalu oraz zaangażowanie w przygotowanie spektakli i utworów muzycznych, które wzięły udział w konkursie, wpłynął na aktywność społeczną uczestników projektu.

 

 

 

                                                                            ..........................................................

                                                                                                                (podpis i pieczątka kierownika)

Są z nami