KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Lubin

Opublikowany:22.02.2016 12:36

11780619_513294865489874_1446948829_n

Świetlica terapeutyczna w Lubinie jest najmłodszym dzieckiem Fundacji im. Brata Alberta. Swoją działalność rozpoczęła 01.04.2015r w ramach programu: AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI – PROWADZENIE ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Działania terapeutyczne realizowane są poprzez szeroko pojętą działalność rehabilitacyjno-terapeutyczną polegającą na stymulacji osób niepełnosprawnych w zakresie trzech obszarów funkcjonowania: komunikacji interpersonalnej, uspołecznienia oraz samoobsługi.

Zajęcia w Świetlicy odbywają się w 4osobowych koedukacyjnych grupach terapeutycznych w których realizowane są poszczególne formy wsparcia. Grupy zróżnicowane są pod względem poziomu sprawności i deficytów intelektualnych beneficjentów.

Formy wsparcia:

  • Zajęcia z arteterapii
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia reedukacyjne
  • Zajęcia usprawniające czynności życia codziennego
  • Wsparcie pedagogiczne
  • Rehabilitacja ruchowa
  • Zajęcia logopedyczne
  • Rehabilitacja społeczna -zajęcia uspołeczniające

Głównym celem działalności rehabilitacyjnej prowadzonej w świetlicy w Lubinie jest przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do samodzielnego funkcjonowania zgodnie z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Wyposażamy beneficjentów w takie kompetencje, umiejętności i wiadomości, które pozwolą im min. na; porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy dla nich sposób; werbalnie lub poza werbalnie, zdobycie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, bycie zaradnymi w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz posiadania poczucia własnej wartości. Dajemy możliwość uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami tej społeczności, z zachowaniem /w ramach swoich indywidualnych możliwości/ ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności. Wdrażamy do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne odgrywają niebagatelną rolę w procesie zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych. W tym celu prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne, które pozwalają beneficjentom zdobycie aktywności życiowej oraz zapewniają rozwój nowych umiejętności w zakresie prostych codziennych czynności.

Są z nami