KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób - Karczemka

Opublikowany:22.12.2016 15:15

Otłoczyn, dnia 22 grudnia 2016 r.

Ozn. Spr. Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie „Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 92, ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych) po uprzednim wezwaniu Oferenta do złożenia brakujących  załączników w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w celu wykazania prawa do reprezentowania podmiotu składającego ofertę -  podstawa prawna art. 26, ust. 3/3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 z poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej ustawą.

Wybrano ofertę firmy „EXPRES-BUS” Przewozy osobowo-towarowe Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87 – 720 Ciechocinek.

Uzasadnieniem wyboru oferty jest najniższa cena oraz kryterium wieku aut zaoferowane przez w/w Oferenta .

W/w oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że działając na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie „ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRSIE PRZEWOZU OSÓB”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Są z nami