KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Fundacja im. Brata Alberta: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:31.08.2017 12:38

Znak sprawy: dostawa owoców i warzyw - wrzesień - grudzień    

Radwanowice, 31.08.2017 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)

 

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11 156,14 zł

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (w tym ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach):

 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe - Agata Dumana - Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; cena: 13 085,25 zł

 

 

 

 

 

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

 

 

Są z nami