KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w 2018r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany:19.12.2017 13:30

                                                                                              Otłoczyn, dnia 19 grudnia 2017 r.

Ozn. Spr. Dowóz 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie „Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2018 r.” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 92, ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych) po uprzednim wezwaniu Oferenta do złożenia brakujących  załączników w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w celu wykazania prawa do reprezentowania podmiotu składającego ofertę -  podstawa prawna art. 26, ust. 3/3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 z poz. 1579) zwaną dalej ustawą.

Wybrano ofertę firmy: Firma STHU Szymon Stasiulewicz, ul. Bema 93b, 87-720 Ciechocinek,

Uzasadnieniem wyboru oferty jest najniższa cena, kryterium wieku aut oraz czas podstawienia samochodu zastępczego zaoferowane przez w/w Oferenta .

W/w oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Są z nami