KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu/mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert 2

Opublikowany:06.03.2018 12:22

                                                                                                         Radwanowice, 05.03.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

  • 150 000,00 PLN brutto

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie oraz zaoferowane przez nich ceny i okres  gwarancji:
  2. Ren - Car Sp. z o. o., ul. Gliwicka 190, Rybnik, cena 154 900,00 PLN, gwarancja na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów – 60 miesięcy;
  3. Tandem Sp. z o.o., ul. Transportowców 16, Kielce, cena 154 900,00 PLN, gwarancja na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów – 24 miesięcy.

 

 

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

 

Są z nami