KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie w okresie roku 2019 usługi transportu drogowego osób dla WTZ Radwanowice - Czernichów - zaproszenie do składania ofert

Opublikowany:19.12.2018 21:58

Radwanowice, 19.12.2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, Radwanowice  1, 32 - 064   Rudawa prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie roku 2019 usługi transportu drogowego osób i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kryteriów, na podstawie których dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty sporządzone według załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji wykonawcy należy złożyć w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, Radwanowice 1,  32-064 Rudawa lub przesłać pocztą, faxem na numer: 12 283-95-75 bądź elektronicznie w formie skanu na adres: m.urbanik@albert.krakow.pl ,  w terminie do dnia 27.12.2018 roku do godziny 15:00.

 

W razie wątpliwości lub pytań proszę kontaktować się z Małgorzatą Urbanik, tel.:

12-283-95-75 lub 12-283-90-80.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia i kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

Są z nami