KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów spożywczych dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja o wyniku

Opublikowany:16.12.2019 14:53

Radwanowice, 16.12.2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, że w dniu 16.12.2019 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie
w roku 2020 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

 

Za najkorzystniejszą uznano jedyną  ofertę  w postępowaniu, którą złożył Wykonawca FHU Arti Artur Trybus, Wola Filipowska ul. Białka 17.

 

UZASADNIENIE

 

W związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny oferty a następnie zbadał, czy Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu
i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W wyniku powyższych czynności Zamawiający uznał, że oferta nie podlega odrzuceniu a Wykonawca wykazał zarówno brak podstaw do wykluczenia go z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Złożona oferta uzyskała 100,00 punktów.  

Są z nami