KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Jestem samodzielny – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”

Opublikowany:20.01.2020 11:26

 Radwanowice, 20.01.2020 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8

ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),

którego przedmiotem jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Jestem samodzielny – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Fundacja im. Brata Alberta, Zarząd Krajowy

Siedziba: Radwanowice 1, 32-064 Rudawa

tel. 12 283 87 59

e-mail: zarzad@albert.krakow.pl

www: albert.krakow.pl

 

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. Brata Alberta,
  z siedzibą w Radwanowicach, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, numer NIP: 6760058770, numer REGON: 350554888, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000028246, zarzad@albert.krakow.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pani Barbara Kołacz z którą można się skontaktować poprzez e – mail: barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Jestem samodzielny – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.
 4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Fundacji im. Brata Alberta.
 5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 6. Wykonawca posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także –
  w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Przebieg procedury:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny wszystkich ofert
i ustali ranking punktowy Wykonawców, zgodnie z opisem zawartym w punkcie 9 SIWZ. Następnie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej (uzyskała najwyższą ilość punktów) do złożenia dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymogi  określone w punkcie VII załącznika nr 1.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego zdefiniowanego
w dokumencie pt. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca zamówienia przeprowadzi audyt projektu realizowanego na podstawie  umowy nr ZZO/000291/06/D zawartej między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 13 a Fundacją im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach 1, 32-064 Rudawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000028246 zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1.

Wykonawca zobowiązany będzie osiągnąć cel określony w punkcie III załącznika nr 1.

 1. Szczegółowe wymagania:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędne doświadczenie oraz dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu, które to wymogi precyzyjnie określa punkt VII załącznika nr 1.

O wykazanie spełniania powyższych wymogów Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z opisem zawartym w punkcie 9 SIWZ.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Audyt wykonany zostanie w okresie miesiąca marca 2020.

 

 1. Dokumenty składane przez Wykonawcę:
 2. do upływu terminu składania ofert Wykonawca składa formularz ofertowy podpisany przez osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy,
 3. w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca wezwany złoży wszelkie dokumenty niezbędne do wykazania spełnia wymagań określonych w punkcie VII załącznika nr 1, w tym oświadczenia o bezstronności według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ podpisane przez osoby kierowane do wykonania audytu.

 

 1. Ofertę wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Fundacja im. Brata Alberta, Zarząd Krajowy, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, Sekretariat Zarządu Krajowego, bądź wysłać elektronicznie w formie scanu na adres zarzad@albert.krakow.pl w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 8.00.
 2. Cena winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
  w tym należny podatek VAT. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich.

 

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny – waga kryterium 100 %.

Kryterium „cena” oceniane będzie na podstawie ceny oferty [Cof] wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty - załącznik nr 2 do SIWZ.

Kryterium to będzie oceniane wg następującego wzoru:

   Cof = Cmin  / C x 100 %,

gdzie:

Cof                       -  ilość punktów uzyskanych za cenę,

Cmin                     -  najniższa cena ofertowa,

C                    -  cena podana przez Wykonawcę,

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający zawrze umowę na przeprowadzenie przedmiotowego audytu z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”,
 2. Formularz oferty,
 3. Oświadczenie o bezstronności,
 4. Klauzula informacyjna

 

 

Są z nami