KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w okresie 22 miesięcy. - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:20.11.2020 13:57

Otłoczyn, dnia 20 listopada 2020 r.

Ozn. sprawy 1/2020

Informacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego -

„Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w okresie 22 miesięcy.”

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t. j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje informację
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu dotyczące:

  1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 414.000,00 zł;
  2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie do dnia
    20 listopada 2020 r. do godz. 12.00 – wpłynęła jedna oferta – Firma AUTO-TRANS Ewelina Centkowska, Dęby 108, 88-210 Dobre;
  3. Cena jednostkowa za 1km – 3,12 zł, kwota Oferenta 413.693,28 zł.

Są z nami