KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w okresie 22 miesięcy. - informacja o wyborze oferty

Opublikowany:25.11.2020 19:32

Otłoczyn, dnia 25 listopada 2020 r.

Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej Karczemka
Otłoczyn, ul. Szlak Bursztynowy 95,
87 – 700 Aleksandrów Kujawski

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot.  postępowania  o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  „Świadczenie usługi transportu drogowego  w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie w okresie 22 miesięcy.”

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843.), informuje, że po dokonaniu badania i ocen wpłyniętej oferty:

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Firma AUTO-TRANS Ewelina Centkowska, Dęby 108, 88-210 Dobre. – cena za 1km – 3,12 zł. Cena całkowita za 22 miesiące – 413.693,28 zł.

Wybrany Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę, spełnił warunki udziału
w postępowaniu i uzyskał 100% kryterium  - zaoferował najniższą cenę, która mieści się
w wartości zamówienie, ustalonej przez Zamawiającego.


Są z nami