KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Informacja o zamówieniu na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Społeczeństwo to również my – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnian

Opublikowany:09.03.2022 15:14

Informacja o zamówieniu

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Społeczeństwo to również my 
– prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”
w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Fundacja im. Brata Alberta, Zarząd Krajowy

Siedziba: Radwanowice 1, 32-064 Rudawa

tel. 12 283 87 59

e-mail: zarzad@albert.krakow.pl

www: albert.krakow.pl

 

 1. Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego zdefiniowanego w dokumencie pt. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” stanowiącym załącznik
nr 2.

Wykonawca zamówienia przeprowadzi audyt projektu przedstawionego w załączniku nr 1, realizowanego na podstawie  umowy nr ZZO/000287/06/D zawartej między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 13 a Fundacją im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach 1, 32-064 Rudawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000028246 zgodnie z wymogami określonymi
w załączniku nr 2.

Wykonawca zobowiązany będzie osiągnąć cel określony w punkcie III załącznika nr 2.

 1. Szczegółowe wymagania:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędne doświadczenie oraz dysponować osobami
o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeprowadzania audytu, które to wymogi precyzyjnie określa punkt VII załącznika nr 2. Wykonawca zobowiązany jest spełnić określone wymagania i wykazać ten fakt w stosownych dokumentach wskazanych
w załączniku nr 2.  

 1. Termin wykonania zamówienia:

Audyt wykonany zostanie do 31 marca 2022.

 

 1. Ofertę wraz z dokumentami określonymi w załączniku nr 2 oraz oświadczeniem/ami
  o bezstronności osób uczestniczących w wykonaniu audytu należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Fundacja im. Brata Alberta, Zarząd Krajowy, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, Sekretariat Zarządu Krajowego, bądź wysłać elektronicznie w formie skanu na adres zarzad@albert.krakow.pl w terminie do dnia 15.03.2022 r. do godz. 10.00.
 2. Cena winna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
  w tym należny podatek VAT. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

 

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny – waga kryterium 100 %.

Kryterium „cena” oceniane będzie na podstawie ceny oferty [Cof] wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty - załącznik nr 2 do SIWZ.

Kryterium to będzie oceniane wg następującego wzoru:

   Cof = Cmin  / C x 100 %,

gdzie:

Cof                             -  ilość punktów uzyskanych za cenę,

Cmin                          -  najniższa cena ofertowa,

C                    -  cena podana przez Wykonawcę,

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający zawrze umowę na przeprowadzenie przedmiotowego audytu z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Opis projektu,
 2. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”,
 3. Formularz oferty,
 4. Oświadczenie o bezstronności.

Są z nami