KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Fundacja niesie pomoc obywatelom Ukrainy

Opublikowany:21.04.2022 14:56

ENGLISH VERSION(1)

 

 

 

Od wybuchu wojny na Ukrainie Fundacja im. Brata Alberta niesie wielokierunkową pomoc dla uchodźców, którzy przybyli do Polski i obywateli ukraińskich, którzy pozostali w swoich domach.

 

       Poniżej przedstawiamy opis działań podejmowanych przez nas w ostatnim czasie:

 

 • W okresie od 1 marca br. zakwaterowanie w Fundacji znalazło przeszło 100 uchodźców. Z kolei 50 innych trafiło za naszym pośrednictwem wprost do rodzin przyjaciół i wolontariuszy Fundacji. Osoby przyjęte pod dach Schroniska dla Niepełnosprawnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radwanowicach otrzymały noclegi i wyżywienie oraz wszelakie potrzebne artykuły (odzież, środki higieniczne i kosmetyki). Następnie zostały zakwaterowane w mieszkaniach prywatnych w Krakowie, Trzebini, Płokach, Rudawie i innych miejscowościach w Małopolsce. Część z tych osób ruszyła w dalszą podróż na zachód Europy. Na potrzebę uchodźców przeznaczono również dwa budynki należące do Fundacji w Lubinie (Dolny Śląsk) i Zawoi (Małopolska), w których zamieszkały dwie kilkunastoosobowe grupy.

275604686_3163701507243624_1105333850991492526_n

 

 • Zdecydowana większość uchodźców pochodzi z Ukrainy wschodniej (Charków, Zaporoże, Czernihów i Mikołajew). Są też osoby z Ukrainy centralnej (Kijów, Browary, Berdyczów, Żytomierz) i zachodniej (Lwów, Stanisławów i Horodenka). Przeważają kobiety i dzieci oraz osoby w starszym wieku. Mężczyzn jest tylko kilku. Wszyscy uchodźcy posiadają obywatelstwo Ukrainy, choć kilkoro z nich pochodzi z Nigerii, Syrii i Iraku.
 • Na terenie placówki macierzystej Fundacji w Radwanowicach powstał magazyn, w którym dzięki prowadzonym zbiórkom zgromadzone zostały wszelkie potrzebne artykuły (żywność, odzież, pościele, wózki, środki chemiczne, środki higieniczne, zabawki, leki). Są one na bieżąco przekazywane potrzebującym.

275914509_3168154173465024_5096740966067347115_n

 

 • Fundacja utworzyła konto bankowe, na które przekazywane są darowizny pieniężne. Zebrane fundusze wydawane są na najważniejsze potrzeby, w tym na zakup paliwa dla transportów humanitarnych i doposażenie lokali dla uchodźców.

Fundacja dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym na który można przekazywać wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy:

            nr rachunku do wpłat na uchodźców: 79 1240 4533 1111 0010 6099 7914

            Wpłaty z  zagranicy:

            konto podstawowe:   SWIFT (BIC) : PKOPPLPW

            IBAN: PL79 1240 4533 1111 0010 6099 7914

 

 • Pracownicy Fundacji pomagali w transporcie wielu osób z przejść granicznych w Medyce, Krościenku, Dorohusku i Zosinie, rozwożąc je do różnych miejsc zakwaterowania lub przywożąc do Fundacji. We współpracy z migrantami ukraińskimi, którzy wcześniej przybyli do Polski, przywożono także osoby z dworca kolejowego w Krakowie.
 • Fundacja podjęła współpracę z firmą państwa Warzechów w Chrzanowie, która udostępniła lokal dla uchodźców. Dzięki wyposażeniu zakupionemu i przekazanemu przez Fundację oraz działaniom podjętym przez ww. firmę udało się stworzyć miejsce zakwaterowania dla kolejnych 60 uchodźców.

276246266_3168153390131769_9087477574076470313_n

275059626_3168153406798434_7452331218737859649_n

 

275232380_3168153620131746_4683599034515666109_n

276100031_3168153946798380_1006367852690169100_n

 

 • W dniach 1-2 kwietnia Fundacja zorganizowała transport humanitarny do Lwowa, w ramach którego przekazano duże ilości leków, środków opatrunkowych i czystości oraz innych najpotrzebniejszych artykułów. Dotarły one do ośrodków dla dzieci niewidomych w Starym Skałacie k. Tarnopola i Żytomierzu, prowadzonym przez Siostry Franciszkanki Służebniczki Krzyża z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

277564163_3180019635611811_835966739347950756_n

277526656_3180019908945117_2663812275222006257_n

277746463_3180020272278414_9011733766206681373_n

277668453_3180023492278092_6843539250530203802_n

277739614_3180023718944736_7712114892734417128_n

 • 6-go maja ponownie podjęta została współpraca z Siostrami Franciszkankami Służebniczkami Krzyża, dzięki której do Starego Skałatu i Żytomierza trafiły kolejne najpotrzebniejsze artykuły.

279651479_517311510042275_1941938426362017360_n                                    

                                                280077721_511152217398189_4604948145632063421_n    279711853_5084898884891145_8590487898018742922_n

 

 • W Fundacji zatrudnienie znalazły trzy panie z Ukrainy (psycholog i 2 kucharki).
 • Fundacja sfinansowała z darowizn zakup paliwa na przejazd ciężarówki TIR, wiozącej transport humanitarny z Holandii do trzech szpitali na Ukrainie.

Fundacja im. Brata Alberta wciąż angażuje się w pomoc na rzecz Ukrainy, dostosowując podejmowane działania do zmieniających się potrzeb.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Brother Albert Foundation Helping Citizens of Ukraine

 

Published: April 21st, 2022    14:56

 

Since the outbreak of the war in Ukraine, the Brother Albert Foundation has provided a wide variety of assistance to refugees who came to Poland as well as to the Ukrainians who have remained at home in their own country.

 

Below is a description of our recent activities:

 

 • In the period since March 1st of this year, over 100 refugees received accommodation at the Foundation. In addition, 50 other persons were offered hospitality and accommodation by our volunteers and the friends of the Foundation.  The persons staying at the Shelter for the Disabled and Occupational Therapy Workshops in Radwanowice (ed note: the first site of the Brother Albert Foundation) received accommodation and meals as well as necessary articles (such as clothing, hygiene products and cosmetics).  Then they were relocated to private apartments in Kraków, Trzebini, Płoki, Rudawa, and other towns in Małopolska (Lesser Poland District).  Some of those people continued their travel onward to Western Europe.  Two buildings belonging to the Foundation in Lubin (Lower Silesia) and Zawoja (Lesser Poland) were also provided for the needs of refugees; each has a group of about 15 refugees.

 

275604686_3163701507243624_1105333850991492526_n

 

 

 • The vast majority of refugees come from eastern Ukraine (Kharkiv, Zaporozhye, Chernihiv and Mikolaev). There are also people from central Ukraine (Kyiv, Brovary, Berdyczów, Żytomierz) and western Ukraine (Lviv, Stanisławow and Horodenka). The refugees are mostly women, children and elderly persons, with only a few adult men.  All the refugees are Ukrainian citizens, although some originally came to Ukraine from Nigeria, Syria and Iraq.
 • At the Foundation’s parent facility in Radwanowice, a warehouse was created in which we collect donations of food, clothing, bedding, baby strollers, hygiene and cleaning products, toys, medicines, etc.. These are provided to those in need on an ongoing basis.

 

275914509_3168154173465024_5096740966067347115_n

 

 

 

 • The Foundation has established a bank account to which cash donations are made. The collected funds are spent on the most important needs, including the purchase of fuel for humanitarian transports and furnishing the accommodations for the refugees.

 

The Foundation has a separate bank account to which support for refugees from Ukraine can be transferred:

 

                  Account number for payments to help the refugees:

                  79 1240 4533 1111 0010 6099 7914

 

                   Payments from abroad:

                   Basic account number:  SWIFT (BIC):  PKOPPLPW

                   IBAN: PL79 1240 4533 1111 0010 6099 7914

 

 • The Foundation’s employees helped in the transport of many people from the border crossings in Medyka, Krościenko, Dorohusk and Zosin, delivering them to various accommodation places or bringing them to the Foundation. In cooperation with Ukrainian migrants who had previously come to Poland, refugees were also brought to the Foundation from the train station in Kraków.
 • The Foundation started cooperation with the private Warzechów company in Chrzanów, which made its premises available for the refugees. Thanks to the equipment purchased and donated by the Foundation and the activities undertaken by the above- mentioned company, accommodations for 60 more refugees have been created.

 

276100031_3168153946798380_1006367852690169100_n

275059626_3168153406798434_7452331218737859649_n

 275232380_3168153620131746_4683599034515666109_n

276246266_3168153390131769_9087477574076470313_n

 • On 1-2 April, the Foundation organized a humanitarian transport to Lviv, as part of which large amounts of medicines, dressings, cleaning agents and other essential items were donated. They reached the centers for blind children in Old Skałata near Tarnopol and Żytomierz, run by the Franciscan Sisters, servants of the Cross from the Society for the Care of the Blind in Laski (near Warsaw in Poland).

277564163_3180019635611811_835966739347950756_n

 277748659_3180019068945201_1512354776183174192_n

 

277526656_3180019908945117_2663812275222006257_n

 

 
 • On May 6, cooperation with the Franciscan Sisters, Servants of the Cross was resumed, thanks to which the next most necessary articles were delivered to Old Skarłata and Żytomierz.

279651479_517311510042275_1941938426362017360_n

280077721_511152217398189_4604948145632063421_n

280077721_511152217398189_4604948145632063421_n

 

 • Three Ukrainian ladies (a psychologist and two cooks) found employment with the Foundation.
 • From donations, the Foundation financed the purchase of fuel for the TIR truck which took humanitarian transport from the Netherlands to three hospitals in Ukraine.

 

The Brother Albert Foundation continues to be involved in helping Ukraine and Ukrainian refugees adapting its actions to the changing needs.

 

Translation May 9th, 2022.

Są z nami