KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

"Wspólnota" we Wrocławiu

Opublikowany:25.11.2015 21:55

Z kart historii…
W styczniu 1992 - środowisko związane z Gronem Przyjaciół Fundacji im. Brata Alberta powołało Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny, działający na zasadzie samopomocowej rodziców i osób zainteresowanych.

W lipcu 1992 r. wrocławska filia Fundacji im. Brata Alberta przejęła w użytkowanie pawilon zwany “Pod Misiami” w Parku Szczytnickim i zatrudniła 2 pracowników. Z inicjatywy śp. Stanisława Jabłonki przygotowany został wniosek o utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Właściwy Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota”, z możliwością prowadzenia rehabilitacji ruchowej i zajęciowej rozpoczął swą działalność na początku 1993 roku. Utworzone zostały wtedy cztery pracownie: ceramiczna, tkacko-krawiecka, gastronomiczno-kulinarna i introligatorsko-papiernicza, a po roku jeszcze pracownia stolarska.
W 2006 r. Warsztat przejął w użytkowanie budynek przy ulicy Smoczej (początkowo działały tu dwie pracownie), który po zasadniczej rozbudowie w 2009 roku stał się obecną siedzibą Warsztatu. Prace remontowe oraz dalsza rozbudowa (w tym budowa tzw. sali spotkań) trwały do 2012 r. Wówczas to budynek osiągnął swój ostateczny kształt. W planach jest jeszcze remont starej jego części oraz przekształcenie strychu w mieszkanie treningowe, z którym wiążemy duże nadzieje.
Działalność
Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota” jest najstarszą tego rodzaju placówką we Wrocławiu. Od 1992 roku pomaga osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu a uczestniczy w nich obecnie 42 podopiecznych.
W ośmiu pracowniach (techniczno-gospodarcza, ceramiczna, technik plastycznych, szkła dekoracyjnego, rękodzieła, gospodarstwa domowego, kompetencji społecznych i terapii zawodowej) pod kierunkiem terapeutów mają oni możliwość nabywać bądź rozwijać różnego rodzaju umiejętności praktyczne, twórczą wyobraźnię, przysposabiać się do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Powstające tu wytwory (obrazy, ceramika, szkło, rękodzieło) często mają wysoką wartość artystyczną, czego dowodem są liczne nagrody, otrzymywane przez uczestników w konkursach oraz zainteresowanie, jakim cieszą się podczas okolicznościowych kiermaszów.
Poza działaniami w poszczególnych pracowniach, w warsztacie prowadzi się też zajęcia fizjoterapeutyczne, nad wymową uczestników pracuje logopeda, odbywają się spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem zaś pedagog - pracownik socjalny ma za zadanie wprowadzać podopiecznych w szersze środowisko społeczne.
Specyficznymi formami prowadzenia terapii są również przygotowania oraz udział uczestników w zawodach sportowych, wyjazdy na plenery artystyczne, wycieczki, uczestnictwo w zajęciach teatralnych itp. Od samego początku Warsztat jest organizatorem regionalnych eliminacji do Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”.
Ważnym elementem działalności Warsztatu jest aktywizacja zawodowa uczestników. Akcent kładzie się tu na doskonalenie umiejętności i wyrabianie nawyków potrzebnych w pracy. Uczestnicy podnoszą swoje kompetencje społeczne, pracują nad samodzielnością i komunikatywnością. W ramach zajęć warsztatowych, przy wsparciu trenera pracy odbywają się także praktyki zawodowe, których celem jest przygotowywanie uczestników do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Warsztat współpracuje ze szkołą, przedszkolem, duszpasterstwem oraz innymi ośrodkami, zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi we Wrocławiu i poza nim.


Fundacja im. Brata Alberta
Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota”

ul. Smocza 4 51-520 Wrocław
tel/fax (71) 3472976
tel. kom. 501-899-938
e-mail: biuro@fundacja-wro.id.pl

Są z nami