KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Radwanowice

Opublikowany:25.11.2015 22:04

Kolo-bez tła

 

20220923_153021 (2)

Świetlica Terapeutyczna w Radwanowicach, prowadzona przez Fundację im. Brata Alberta, została otwarta we wrześniu 2001 roku. Przez 10 lat budynkiem, w którym odbywały się zajęcia była, zaadoptowana do celów terapeutycznych stajnia, należąca do kompleksu dworskiego w Radwanowicach, będącego własnością fundatorki Pani Zofii Tetelowskiej. W styczniu 2012 roku siedzibę świetlicy przeniesiono do nowego budynku, który jest częścią kompleksu "Dolina Słońca" na terenie Radwanowic.

Świetlica jest placówką dzienną, działającą w strukturach Fundacji  im. Brata Alberta. Zajęcia w jednostce odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Na co dzień w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych uczestniczy 20 osób. Podopiecznymi Świetlicy są dzieci,  młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z gmin: Zabierzów, Liszki, Jerzmanowice       i Krzeszowice.

Zajęcia w  jednostce prowadzone są przez czterech terapeutów, pedagoga oraz rehabilitanta.

 


W latach 2022-2025 Świetlica Terapeutyczna realizuje projekt „SZANSA NA NIEZALEŻNOŚĆ - PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLICACH TERAPEUTYCZNYCH” dofinansowany ze środków PFRON.

 

pfron

 

W ramach zajęć organizowanych dla dwudziestu beneficjentów projektu, realizowane są następujące rodzaje wsparcia:

  • zajęcia z arteterapii
  • zajęcia reedukacyjne
  • zajęcia funkcjonowania społecznego
  • rehabilitacja ruchowa indywidualna
  • rehabilitacja ruchowa grupowa
  • terapia pedagogiczna
  • kształtowanie samoobsługi
  • zajęcia świetlicowe
  • wsparcie rewalidacyjno – terapeutyczne
  • zajęcia uspołeczniające

 

Zajęcia realizowane są w czterech pracowniach: reedukacji, treningu funkcjonowania społecznego, arteterapii oraz rehabilitacji. Uczestnicy podzieleni są na 5-cio osobowe grupy które, biorą udział w zajęciach w poszczególnych pracowniach rotując się co tydzień. Do każdej z grup podopieczni dobrani są pod względem stopnia ich niepełnosprawności, uspołecznienia, cech osobowości.


 


Pracowania reedukacji

W pracy terapeutycznej podstawowymi celami jakie realizowano było: tworzenie niezbędnych warunków do zapewnienia beneficjentom komfortu psychicznego; rozwijanie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa; nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego terapeuty
z beneficjentem, beneficjenta z kolegami, koleżankami; wspomaganie ich ogólnego rozwoju  oraz stymulowanie rozwoju zgodnie           z indywidualnymi możliwościami i potrzebami beneficjentów.

Zajęcia reedukacyjne miały na celu również wspomaganie rozwoju zaburzonych funkcji mowy, motoryki i percepcji, potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszym osobistym rozwoju; kształtowanie odporności emocjonalnej, koniecznej do radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwijanie umiejętności społecznych beneficjentów, które są potrzebne w poprawnych relacjach
z rówieśnikami i dorosłymi. W ramach zajęć terapeutycznych realizowanych w obszarze reedukacji kładziony jest szczególny nacisk na: rozwijanie i doskonalenie zmysłów;  rozwijanie orientacji przestrzennej; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej; ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej; kształtowanie i rozwijanie procesów poznawczych; rozwijanie procesów myślenia: wykrywanie różnic    i podobieństw, klasyfikowanie, uogólnianie; wydłużanie czasu koncentracji uwagi; wspomaganie nauki czytania, pisania, mierzenia, liczenia; poszerzanie wiedzy ogólnej. W ramach pracowni reedukacyjnej wprowadzane są także elementy muzykoterapii.

DSC_0159 (9)

 


 

 Pracownia arteterapii

Cel ogólny zajęć stanowi diagnoza potrzeb emocjonalnych i poznawczo- rozwojowych uczestników oraz ich możliwości manualnych oraz stymulowanie rozwoju ogólnotechnicznego. Zajęcia z arteterapii umożliwiają beneficjentom uzewnętrznianie swoich przeżyć i doznań, uczyły radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz mają na celu usprawnianie możliwości ruchowych uczestników.

Podczas zajęć stosowane są różne techniki plastyczne m.in. malarstwo, szkic i rysunek, techniki graficzne, papieroplastyka czy quilling. Wprowadzane są elementy muzykoterapii, filmoterapii, teatroterapii oraz fotografowania, a także elementy krawiectwa, w tym szycie ręczne i maszynowe oraz szydełkowanie.

Duża część prowadzonych zajęć poświęcana jest dekoratorstwu, w tym technikom decupage, wikliny papierowej, wykonywaniu dekoracji okolicznościowych.

Zajęcia wzbogacane są dodatkowymi formami wspomagającymi aktywność i rozwój ruchowy uczestników-takimi jak wyjścia na spacer, zwiedzanie okolic, wyjścia do sadu, na ścieżkę edukacyjną, obserwację zmieniającej się przyrody, zjawisk pogodowych, przez co wzbudzana jest wrażliwość na piękno, a także czerpane inspiracje do wykonywania wszelakich prac plastycznych na pracowni.

Podejmowane są działania aktywizujące uczestników do udziału w konkursach twórczych, budujące ich samodzielność, pewność siebie, dające poczucie zadowolenia i spełnienia.

Formy i metody pracy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości beneficjentów. Udział w zajęciach oparty jest na zasadzie dobrowolności i spontaniczności, dając możliwość twórczej ekspresji oraz działając kojąco i wyciszająco.

DSC_0029

 

 


Trening Funkcjonowania Społecznego

Główne działania w zakresie treningu funkcjonowania społecznego ukierunkowane są na ułatwianie dostępu do samodzielnego egzystowania. Wszelkie działania wynikają z chęci wdrażania i doskonalenia u beneficjentów zajęć umiejętności, które pozwolić mogą, w miarę indywidualnych możliwości, samodzielnie funkcjonować w gospodarstwie domowym, w życiu osobistym i szeroko pojętym społeczeństwie. Prowadzone zajęcia odbywają się w formie grupowej z indywidualnym podejściem do każdego beneficjenta                    i dostosowaniem do jego możliwości ni predyspozycji.

 Głównym blokiem tematycznym, który jest realizowany stanowią zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności prowadzenia kuchni i umiejętności kulinarnych. Beneficjenci podejmują następujące aktywności: praca z kwiatami, nauka pielęgnacji kwiatów doniczkowych zdobiących pomieszczenia mieszkalne; wpajanie potrzeby systematyczności pracy, poprzez systematyczne podlewanie kwiatów; praca z książkami i komputerem, zdobywanie nowych wiadomości na temat zasad zdrowego żywienia oraz próba przygotowywania posiłków bogatych w witaminy i wartości odżywcze; nauka samodzielnego zapinania i rozpinania guzików , zamków różnego typu , nauka w miarę możliwości samodzielnego zakładania  i zdejmowania odzieży; praca z materiałami higienicznymi, udoskonalanie umiejętności w miarę możliwości samodzielnego zapierania i prania zabrudzonej odzieży wierzchniej oraz bielizny; praca z materiałami spożywczymi, próba stworzenia jak najbardziej samodzielnie, prostego posiłku; doskonalenie pracy w grupie; wpajanie potrzeby dbania o higienę jamy ustnej, wpajanie potrzeby dbania o tą sferę; doskonalenie posługiwania się szczoteczką do zębów; spacery po okolicy , próba odnajdywania miejsc widokowych; obserwacja chmur, próba ich rozpoznawania, nazywania i omawiania jakie mają znaczenie pogodowe.

DSC_0447


 

Rehabilitacja ruchowa - indywidualna

Rehabilitacja ruchowa  indywidualna skierowana jest do mniej sprawnych beneficjentów, prowadzona w oparciu o indywidualne wskazania, ich stan funkcjonalny ogólny i bieżący. Ta forma terapii na celu ma osiągniecie możliwie jak najwyższego poziomu funkcjonowania beneficjentów, podtrzymanie i wypracowanie możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej. Rodzaje ćwiczeń dostosowane były do indywidualnego stanu zdrowia i potrzeb beneficjentów.

DSC_0267 (7)


 

Rehabilitacja ruchowa - grupowa

Rehabilitacja ruchowa grupowa skierowana jest do beneficjantów, których sprawność psychoruchowa pozwala na pracę w grupie. W tej formie terapii nacisk kładziony był zarówno na podejście indywidualne do beneficjenta jak i naukę pracy  w zespole oraz wzajemną pomoc.

W ramach rehabilitacji grupowej, odbywają się także alternatywne formy zajęć, jak np.: żeglowanie, piesze wycieczki, spacery.

 DSC_0254


 

Terapia pedagogiczna

Celem ogólnym terapii pedagogicznej jest wspomaganie rozwoju zaburzonych funkcji mowy, motoryki i percepcji potrzebnych w codziennych sytuacjach;  kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwijanie umiejętności społecznych beneficjenta, które są potrzebne w poprawnych relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Do celów operacyjnych, które nadają kierunek przeprowadzonym zajęciom z obszaru terapii pedagogicznej zaliczyć można:

Wspomaganie rozwoju emocjonalno- społecznego: (dostarczenie emocjonalnego wsparcia, rozbudzanie wiary we własne możliwości, rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi, dostosowanie własnego zachowania do istniejących norm, wzmacnianie samooceny poprzez eksponowanie mocnych stron, identyfikacja i określenie swoich stanów emocjonalnych.)

Doskonalenie funkcji percepcyjno- motorycznych i koordynacyjnych: (wspomaganie rozwoju percepcji słuchowej, rozwijanie percepcji wzrokowej, rozwijanie motoryki dużej i małej, rozwijanie koordynacji ruchów motoryki dużej, wspomaganie rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej związanej                                       z grafomotoryką, kształtowanie orientacji w schemacie ciała, orientacji w kierunkach oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania położenia przedmiotów.)

Budowanie systemu języka: (bogacenie słownika czynnego i biernego, wypracowywanie nowych kanałów komunikacyjnych wśród beneficjatów komunikujących się w sposób niewerbalny, rozwijanie sprawności językowej, kształtowanie świadomości fonologicznej, rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej)

DSC_0528 (6)


 

Kształtowanie samoobsługi

Kształtowanie czynności samoobsługowych w szczególności u osób z niepełnosprawnościami  jest bardzo istotne w procesie ich rozwoju. Praca terapeutyczna ma na celu podtrzymywanie, utrwalanie i rozwijanie umiejętności beneficjentów  w zakresie wykonywania różnych czynności, na miarę ich możliwości  w celu zaspokajania ich potrzeby dążenia do samodzielności. Ta forma wsparcia oparta jest na zasadach powtarzalności, cykliczności i schematyczności. Poprzez stałą, powtarzalną prace nad tymi samymi czynnościami samoobsługowymi dokładane są starania by przekształcać umiejętności nabyte przez uczestników, w pożądane nawyki. Beneficjenci zachęcani są przez prowadzących zajęcia do doświadczania, badania otaczającego ich świata, budując w ten sposób własną samodzielność.

DSC_0714


 

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe ukierunkowane są na wdrażanie i doskonalenie umiejętności: logicznego myślenia, podejmowania właściwych decyzji, planowania procesu pracy, samodzielnego projektowania, występowania na forum.  Mają one na celu ćwiczenie koncentracji, skupiania uwagi, pamięci, koncentracji, pobudzanie sprawności manualnej i aktywności psychoruchowej. W ramach zajęć świetlicowych wdrażane są różnorodne techniki plastyczne i zajęcia praktyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki, konkursy tańca              i piosenki, zapewniano aktywny wypoczynek, kładziony jest nacisk na rozwój zdolności muzycznych, poprzez naukę piosenek, organizację różnorodnych zabaw, konkursów. Rozwijane są także zainteresowania czytelnicze, poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej; kształtowane są zdolności poznawcze, poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy intelektualne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych, utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie; beneficjentów uczą się poczucia estetyki, poprzez wykonywanie gazetek tematycznych i elementów zdobniczych do wystroju świetlicy oraz współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej, poprzez pogadanki oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania.

W ramach świetlicowej formy wsparcia beneficjenci mają również możliwość spędzać czas na zajęciach swobodnych- indywidualnych oraz grupowych, rozmawiać, integrować się i pogłębiać wzajemne relacje.

DSC_0641 (4)


 

Wsparcie rewalidacyjno – terapeutyczne

Główne cele prowadzonych zajęć rewalidacyjno – terapeutycznych to: utrwalenie wiadomości i umiejętności już nabytych, wspomaganie rozwoju w zakresie wypowiadania się, umiejętności sylabizowania
i pisania, kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych w zakresie liczenia, stymulowanie  i korygowanie zaburzonych funkcji między innymi: myślenia przyczynowo – skutkowego oraz logicznego, pamięci i spostrzegawczości, koncentracji uwagi, stworzenie beneficjentom możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez usprawnienie analizatora wzrokowego, motoryki dużej i małej, zapewnienie beneficjentom poczucia bezpieczeństwa.

W pracy z beneficjentami stosowane są zasady: stworzenia warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy, kształtowania pozytywnej atmosfery, dostosowania rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości każdego beneficjenta, powolnego, systematycznego przechodzenia od zadań łatwiejszych do trudniejszych, mobilizowania uczestników zajęć do samodzielności i aktywności, pobudzania motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń, dostosowania czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do możliwości psychofizycznych beneficjenta stworzenia odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału uczestników zajęć do usprawniania zaburzonych funkcji.

DSC_0268 (8)

 


 

Zajęcia uspołeczniające

Głównym celem, na który ukierunkowane jest prowadzenie tej formy wsparcia jest stworzenie przestrzeni dla beneficjentów, do integracji ze społeczeństwem, wdrażającej i utrwalającej ich przekonanie, iż stanowią jego pełnoprawny element. Planowanie                 i realizacja zajęć uspołeczniających ma również na celu pokazanie beneficjentom różnych możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijania ich zainteresowań i kreatywności, a także jak największej (adekwatnej do możliwości poszczególnych beneficjentów) samodzielności w podejmowanych działaniach.

 DSC_0749

 


 

 

dane kontaktowe:

Fundacja im. Brata Alberta

Świetlica Terapeutyczna w Radwanowicach


Radwanowice 1, 32-064 Rudawa


tel.: 516 019 757 / 12-283 - 93 - 14 wew. 226,227

e-mail:b.korbiel-bok@albert.krakow.pl / swietlica@albert.krakow.pl

kierownik: Bogumiła Korbiel-Bok

20220923_153045 (2) 

 


 

Są z nami