KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Polityka Prywatności

Administrator danych:

Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, numer NIP: 6760058770, numer REGON: 350554888, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000028246

Adres e-mail: zarzad@albert.krakow.pl

Nr tel.: +48 12 283 90 80, +48 12 283 87 59

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Joanna Grabowska

Adres e-mail: iod@albert.krakow.pl

Cele przetwarzania danych

  1. Odpowiedź na skierowane zapytanie.
  2. Marketing, cele informacyjne i reklamowe.

Podstawy prawne przetwarzania danych

  1. Odpowiedź na skierowane zapytanie - zgoda
  2. Marketing, cele informacyjne i reklamowe - zgoda

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

W związku z przetwarzania przez nas danych, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzana ma również prawo żądać przeniesienia danych w inne miejsce oraz do przejrzenia historii przetwarzania swoich danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (szczegółowe informacje na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody.

Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, natomiast przetwarzanie danych w celach marketingowych, informacyjnych i reklamowych odbywa się do momentu wycofania zgody.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa

2) Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Joannę Grabowską, z którą można skontaktować się poprzez e-mail iod@albert.krakow.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Fundacji im. Brata Alberta, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe utrwalone w formie zdjęcia/nagrania mogą być zamieszczone na portalach społecznościowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

- Fundacja im. Brata Alberta Zarząd Krajowy, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Fundacji,

- operatorom pocztowym i kurierom,

- bankom w zakresie realizacji płatności,

- podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Fundację przez przepisy prawa,

- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Są z nami