KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Przekaż 1,5 % podatku

rozlicz-pit-online-new-button Pobierz-pit-button  

DROGI PODATNIKU, DROGI PRZYJACIELU !

Od 1987 roku Fundacja im. Brata Alberta zajmuje się opieką i rehabilitacją społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie w całej Polsce prowadzimy 4 Domy Pomocy Społecznej, 16 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 4 Środowiskowe Domy Samopomocy oraz 9 Świetlic Terapeutycznych, Dzienny Dom Seniora, Świetlicę Opiekuńczo - Wychowawczą oraz Dom Pracy Twórczej, w których wsparcie codziennie znajduje ponad 1200 osób.

W ubiegłych latach dzięki środkom z odpisów 1% podatku udało nam się wyremontować i rozbudować nasze ośrodki we Wrocławiu, Otłoczynie, Łodzi oraz stworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy w Nieszawie. 

Obecnie trwa budowa nowego, czwartego już domu w Schronisku dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach oraz Ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnością w Jawiszowicach. W dalszym ciągu prowadzone są także remonty naszych placówek, by zapewnić jak najlepsze warunki do realizowania celów statutowych Fundacji. 

To dzięki Tobie nasza Fundacja pomaga już 36 lat!

Znajdź w swoim formularzu PIT pozycję:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5 % PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
PIT 28: część M,
PIT 36: część O,
PIT 36L: część N,
PIT 37: część I,
PIT 38: część G,
Po wyliczeniu zobowiązania podatkowego:
wpisz nazwę: FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA
numer KRS 0000028246
oraz wyliczoną kwotę 1,5 % należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W IMIENIU PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !
Podmiotem dokonującym wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego jest naczelnik urzędu skarbowego. Na wniosek podatnika organ ten jest zobowiązywany przekazać na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwotę w wysokości nie przekraczającej 1,5 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
UWAGA: Nowe formularze podatkowe (w części "Informacje uzupełniające" następującej zaraz po "Wniosku o przekazanie 1,5 % podatku") umożliwiają wyrażenie zgody na przekazanie nam przez fiskusa Państwa danych osobowych. Pozwalają również na przekazanie danych ułatwiających kontakt
np. adresu e-mailowego. Dotąd wpłaty dokonywane przez urzędy skarbowe były anonimowe i w postaci zbiorczej. Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowych możliwości utrzymywania z nami kontaktu. Dzięki temu, będziemy mogli listownie potwierdzić przekazanie nam środków oraz na bieżąco informować o ich wykorzystaniu.
Złóż w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w ustawowym terminie.
Do 31 stycznia 2019 r.:
• PIT-28
Do 30 kwietnia 2019 r.:
• PIT-36
• PIT-36L
• PIT-37
• PIT-38
• PIT-39
Następnie należy zapłacić podatek
We wzorach zeznań podatkowych znajduje się blok zatytułowany „Wniosek o przekazanie 1,5 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego(OPP)”. Jeśli podasz w nim numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego naszej Fundacji 0000028246 oraz podasz kwotę do przekazania na jej rzecz, to będzie to równoznaczne ze złożeniem ww. wniosku. Na jego podstawie naczelnik urzędu skarbowego przekaże pieniądze Fundacji im. Brata Alberta. Przekazanie środków nastąpi na rachunek bankowy podany przez naszą Fundację i zamieszczony w wykazie prowadzonym przez MRPiPS.
Nie trzeba go znać i wpisywać samodzielnie w zeznaniu podatkowym.
Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
Należy jednak pamiętać, że rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w statucie oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Jeżeli powyższe informacje zostaną przesłane Fundacji przez urząd skarbowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot, Fundacja niezwłocznie przekaże je na wskazaną w informacji Jednostkę.

Termin dokonania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Wpłaty dokonuje naczelnik urzędu skarbowego w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego pod warunkiem, że zeznanie zostanie złożone przed upływem terminu jego złożenia, tj. zeznanie za rok 2017 r.- do 30 kwietnia 2018 r.
O prawie do pomniejszenia podatku o wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego nie decyduje termin dokonania wpłaty, a termin złożenia zeznania rocznego. Jeżeli podatnik złoży je w terminie, organ podatkowy zobowiązany jest na jego wniosek przekazać na rzecz organizacji określoną kwotę, jeżeli natomiast zeznanie złoży po terminie, organ podatkowy nie przekaże wnioskowanej kwoty.

 

Usługi wsparcia w wypełnieniu formularzy PIT realizowane są w programie PITax.pl Łatwe podatki.

Są z nami