KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmku - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:03.10.2017 13:49

Znak sprawy: WTZ/01/2017                                                                    Chełmek, 3.10.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

  • 276 300,00 zł PLN brutto.

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie oraz zaoferowane przez nich ceny:
  2. Truck Export-Import Wynajem Sp. z o.o. cena: 289 050,00 zł PLN, gwarancja na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu - 60 miesięcy
  3. FHU Car- Bud 20-067 Lublin ul. Ogródkowa 1/30, cena: 254.364,00 PLN, gwarancja na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu - 48 miesięcy

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Załączniki do pobrania:

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Są z nami