KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Historia

Ponad sto lat temu żył w Krakowie niezwykły człowiek. Porzucił wszystko, co miał, by – na przekór światu – dawać nadzieję osobom bezdomnym, nędzarzom, uzależnionym. A miał niemało: obiecującą karierę malarską, wiążące się z nią zaszczyty i otwarte drzwi na artystyczne salony. Zamiast tego wybrał drzwi przytułku na krakowskim Kazimierzu, w którym zamieszkał wraz ze swymi przyjaciółmi i podopiecznymi. Wkrótce powstały nowe placówki we Lwowie, Tarnowie i Zakopanem. Tym człowiekiem był Adam Chmielowski, św. Brat Albert. Dziedzictwo bezinteresowności i dobroci Brata Alberta od 1987 roku kultywuje w Polsce Fundacja jego imienia. Od początku była dziełem serc i rąk ludzkich. Od chwili swych narodzin miała też jasno sprecyzowaną misję -  niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie. 

Fundacja narodziła się w środowisku sympatyków idei albertyńskiej, wywodzących się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot „Wiara i Światło" z Krakowa, zwanych popularnie „Muminkami”. Do istnienia powołali ją oficjalnie w 1987 roku  śp. Zofia Tetelowska, śp. inż. Stanisław Pruszyński oraz kapelan „Solidarności” ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, obecny Prezes Zarządu Fundacji. W latach 1987-2000, dzięki wysiłkowi pracowników i przyjaciół organizacji oraz pomocy sponsorów i darczyńców, wyremontowano stary dwór w Radwanowicach, będący macierzystą placówką Fundacji, oraz wzniesiono trzy nowe budynki. Dziś w Radwanowicach znajduje się schronisko dla osób niepełnosprawnych, świetlica terapeutyczna, środowiskowy dom samopomocy, oraz warsztat terapii zajęciowej.

Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Oprócz codziennej opieki Fundacja oferuje Podopiecznym wiele możliwości osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać radość z bycia aktywnym. Pracownicy Fundacji organizują w tym celu wiele zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych: taneczne, muzyczne, rzemieślnicze, modelarskie oraz artystyczne. Dzięki warsztatom Podopieczni zdobywają nowe umiejętności i odkrywają swoje – często niezwykłe – talenty.

dwór

 

Tu wszystko się zaczęło - Pierwsi podopieczni Schroniska dla Niepełnosprawnych
wraz z Założycielami Fundacji przed Starym Dworem w Radwanowicach

It all started here – first wards of the Shelter together with founders of the organization in front of the Mansion in Radwanowice.
(fot. Stanisław Markowski). 

Obecnie Fundacja to 35 placówek sprawujących opiekę nad ponad 1200 wychowankami. Wciąż tworzy ją zaangażowanie opiekunów, pracowników, wolontariuszy i przyjaciół. Podobnie jak ich Mistrz – Brat Albert, pracownicy Fundacji spoglądają z troską na ludzi, którzy znajdują się na marginesie zainteresowania współczesnego świata, na osoby niepełnosprawne intelektualnie, upośledzone w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które utraciły swoich rodziców i opiekunów. Niewielu z nas zastanawia się, co dzieje się z dziećmi niepełnosprawnymi po osiągnięciu przez nie pełnoletniości, gdy boleśnie doświadczają kontrastu między swą dorosłością w świetle prawa, a rzeczywistą bezbronnością. Pracownicy Fundacji czekają na nich w tym trudnym momencie i nie pozostawiają sam na sam z problemami. Zarazem jednak, to właśnie wrażliwość, ciepło, dobroć i niebywała zdolność do cieszenia się z drobiazgów, charakteryzujące Podopiecznych Fundacji, nieprzerwanie motywują jej członków do poświęcenia, nadając sens ich życiu.
Wiedząc, jak bardzo przyjaźń z osobami upośledzonymi umysłowo wzbogaca i otwiera na świat osoby pełnosprawne, a także, jak wiele cierpienia powoduje u niepełnosprawnych izolacja, Fundacja intensywnie propaguje ideę Integracji Społecznej, zwalczając tendencję do bezdusznego izolowania niepełnosprawnych w „gettach”. Fundacja stara się więc tworzyć jak najwięcej okazji do spotkań, które wzbogacają obie strony: pełnosprawnych i upośledzonych umysłowo. Należą do nich liczne koncerty, spotkania integracyjne, przeglądy teatralno-muzyczne i wystawy poświęcone twórczości artystycznej niepełnosprawnych. Wśród nich znajdują się także duże imprezy cykliczne, organizowane na skalę ogólnopolską: Integracyjny Bal Karnawałowy, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Albertiana, Piknik Muzyczny, Integracyjna Pielgrzymka dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Mityng Pływacki.

czernichow

Filia Fundacji w Czernichowie.

Działania Fundacji wielokrotnie spotkały się z uznaniem autorytetów w dziedzinie moralności. Wiele z tych osób, propagujących ideę Fundacji, zostało uhonorowanych medalem św. Brata Alberta, którego piękny awers przedstawiający Świętego przytulającego dzieci, zaprojektował Krzysztof Sieprawski, Podopieczny Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.
Jako organizacja pozarządowa typu „non profit”, Fundacja im. Brata Alberta działa w oparciu o prywatne darowizny, kwesty oraz państwowe i samorządowe subwencje celowe. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, organizacją niezwykle potrzebną i ze wszech miar godną wsparcia. Nie brak w niej ani wymagających opieki, ani gotowych nieść pomoc. Jedyną rzeczą, której nieustannie brakuje są środki na utrzymywanie, wyposażanie i remontowanie Domów dla Podopiecznych.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wsparcia działań Fundacji, poprzez przeznaczenie 1 procenta Państwa podatku. Oby silne tradycje albertyńskie Krakowa skłoniły jego mieszkańców do wzięcia odpowiedzialności za dziedzictwo Świętego Brata Alberta, który apelował:

Powinno się być jak chleb,
Który dla wszystkich leży na stole,
Z którego każdy może kęs dla siebie ukroić
I nakarmić się, jeśli jest głodny

Podopieczni i Pracownicy Fundacji

FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA
KRS 0000028246


 

 

Over a hundred years ago in Krakow lived an extraordinary man who, against whole world, left everything he had to give hope to the homeless, poor and addicts. He had everything going on for him – artistic career and everything that comes along, including bright future in the artistic society. Instead, he has chosen to live with his wards and friends in the shelter on the Jewish square in Krakow. Soon new institutions were created in Lviv, Tarnow and Zakopane. This man was Adam Chmielowski, known as St. Brother Albert. His heritage of selflessness and kindness is carried in Poland since 1987 by the Foundation with his name. From the very beginning it owes its existence to the hard work and goodness of people and from the start it had only one mission – to help those intellectually impaired.

 

The Foundation was started by the community of those cherishing Albertine values originated in the Priesthood of Disabled and Association Faith and Light from Krakow, called also “Mumins”. It officially started in 1987 by Zofia Tetelowska and Stanisław Pruszyński with “Solidarity” chaplain Father Tadeusz Isakowicz-Zaleski, currently Chairman of the Foundation. In 1987 – 2000 thanks to efforts of employees and friends of the organization as well as sponsors and donors, old manor in Radwanowice - native station of the Foundation- has been restored and three new buildings erected. Today, in Radwanowice there are shelter for disabled, therapeutic community centre, Communal Home of Mutual Aid and occupational therapy.

 

The Foundation’s initiatives include permanent care centre, day-care centre, occupational therapy, therapeutic community centre, adaptation centre, inclusive schools and pre-schools. Apart from daily care the Foundation offers its wards multiple opportunities for personal development, supports them in gaining independence and help to discover benefits of active life. The Foundation’s staff organizes a variety of therapeutic and rehabilitation workshops: dance, music, crafts, model-making and artistic. Thanks to those workshops wards gain new skills and discover their unique talents.

 

Currently the Foundation consists of 35 institutions and takes care of more than 1200 wards. It continues to operate thanks to great engagement of guardians, employees, volunteers and friends. Just like their role model Brother Albert, all staff puts countless effort in taking care of those who have been marginalised by society, those who are moderately or severely  intellectually disabled, who lost their parents and guardians. Few of us think about disabled children who reached adulthood, while that’s the moment when they experience the dissimilarity between their legal maturity and actual vulnerability.  The Foundation’s staff takes care of them in this difficult time and help them to face the problems. At the same time it is the tenderness, kindness and extraordinary ability to cherish the little things that makes the wards of Foundation so unique and motivates staff to continue their efforts and makes their lives meaningful. Knowing how much friendship of intellectually impaired enriches others and on the other hand how much pain causes isolation to disabled, the Foundation actively promotes the idea of Social Integration and stands against closing disabled in “ghettos”. The Foundation allows meeting opportunities such as concerts, integration meetings, musical spectacles and exhibitions where disabled present their art. It also organizes few periodical country-wide events such as Integrative Carnival Ball, Polish Festival of Arts for Disabled, Music Picnic, Integrational Pilgrimage for Disabled  and their Families, Swimming Event.

 

Activities of the Foundation are often welcomed by the moral authorities. Many of those who are supporting the Foundation’s concepts received St. Brother Albert’s medal, with beautiful reverse designed by Krzysztof Sieprawski, ward of Shelter for Disabled in Radwnaowice. As a “non-profit” organization St. Brother Albert’s Foundation is financed by private donations, collections as well as government and council subsidies. The Foundation is a Public Benefit Organization, highly inevitable and full of people who are willing to give help to those in need. There is one thing however with which the Foundation is struggling – means to cover costs of leaving, facilities and renovation of care centres.

We would like to encourage you to support all the activities undertaken by the Foundation, by donating 1% of your tax. We hope that strong Albertine values of Krakow prevail in its inhabitants to take responsibility for the heritage of Saint Brother Albert, who appealed: we ought to be like daily bread.

 

Są z nami