KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu/mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach - informacja o wyniku postępowania

Opublikowany:12.03.2018 13:00

Radwanowice, 12.03.2018 r.

Wykonawcy, uczestnicy postępowania

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, że w dniu 12.03.2018 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  pojazdu/mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez Ren - Car Sp. z o. o. z Rybnika.

UZASADNIENIE

W związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, który złożył ofertę ocenioną najwyżej nie podlega wykluczeniu.

W wyniku powyższych czynności Zamawiający uznał, że oferta oceniona najwyżej nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca, który ją złożył wykazał brak podstaw do wykluczenia.

Poniżej szczegółowa punktacja i ocena złożonych ofert:

  1. Ren - Car Sp. z o. o., ul. Gliwicka 190, Rybnik, liczba punktów uzyskanych
    w kryterium: cena 95,00 pkt, gwarancja na podzespoły mechaniczne bez limitu przebiegu 5,00 pkt; suma punktów wynosi 100,00;
  2. Tandem Sp. z o.o., ul. Transportowców 16, Kielce, oferta nie podlega ocenie.

 

 

 

Są z nami