KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzy i owoców dla Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:02.05.2018 14:44

Znak sprawy: dostawa warzyw i owoców                             Radwanowice, 02.05.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

11 451,24 zł

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (w tym ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach):

 

 

1/ „Albert” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

32-120 Nowe Brzesko; ul. Polna 13/2

Cena: 20 451,83 zł

 

2/ Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agata Dumana; Kobyle 16; 32-720 Nowy Wiśnicz; cena: 12 386,25 zł

 

 

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

 

 

Są z nami