KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Prezydenckie Pisanki - Aukcje charytatywne

Opublikowany:13.04.2019 04:39

„Prezydenckie Pisanki - Wielkanocna Akcja RMF FM!” już w niebawem rusza licytacja niezwykłych pisanek, całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc Świetlicom Terapeutycznym.

Fundacja im. Brata Alberta od 18 lat prowadzi Świetlice Terapeutyczne w ramach konkursów organizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem ich działalności jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości aktywnego życia, przy jednoczesnym zachowaniu  związków rodzinnych. Koncentrują się na utrzymywaniu Podopiecznych w dobrej formie fizycznej i psychicznej poprzez odpowiednią rehabilitację oraz dbają o ich kondycję intelektualną.

Decyzja PFRON o zmniejszeniu dofinansowania na prowadzenie 9 Świetlic  aż o 20% czyli o 700 tys. zł w skali roku postawiła pod dużym znakiem zapytania ich dalsze funkcjonowanie. Zgodnie z nią, w trzyletnim projekcie zabraknie ponad 2 mln złotych, potrzebnych, aby w 9 placówkach - w Radwanowicach, Chrzanowie, Krakowie, Lubinie, Chełmku, Libiążu, Jawiszowicach, Trzebini i Otłoczynie zapewnić bezpłatne wsparcie 185 osobom, dzieciom, młodzieży oraz dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie.

"Prezydenckie Pisanki" to spontaniczna akcja RMF FM, podczas której licytować będziemy pisanki wykonane przez 15 prezydentów polskich miast na strusich jajach. O tym, jak powstawały te mini dzieła dowiecie się czytając artykuł:

Prezydenckie Pisanki - Wielkanocna Akcja RMF FM!

Aukcje rozpoczną się w poniedziałek - 15 kwietnia o godzinie 12.00, linki do nich znajdziecie poniżej. Będziemy je również zamieszczać na naszym profilu na Facebooku. Aukcje zakończą się 17 kwietnia, aby jeszcze przed Świętami pisanki trafiły do domu szczęśliwych kupców. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na utrzymanie jednostek Fundacji.

 

A oto przed Wami wyjątkowe, Prezydenckie Pisanki!

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydent Gdańska -  Aleksandrę Dulkiewicz

 

 

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Katowic - Marcina Krupę

 

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Krakowa - Jacka Majchrowskiego

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydent Łodzi - Hannę Zdanowską

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego - Jacka Wójcickiego

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Poznania - Jacka Jaśkowiaka

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Warszawy - Rafała Trzaskowskiego

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Gdyni - Wojciecha Szczurka

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Kielc - Bogdana Wentę

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Opola - Arkadiusza Wiśniewskiego

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Olsztyna - Piotra Grzymowicza

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Lublina - Krzysztofa Żuka

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Rzeszowa - Tadeusza Ferenca

Prezydencka Pisanka wykonana przez prezydenta Zakopanego - Leszka Dorulę

Klauzula informacyjna akcji

„Prezydenckie Pisanki - Wielkanocna Akcja RMF FM!”

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

1) Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa

2) Fundacja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Podane dane osobowe (Imię, Nazwisko, Adres) przetwarzane będą w celu udzielenia pomocy                        w ramach prowadzonej przez Administratora akcji charytatywnej.

4) Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia aukcji lub do momentu wycofania się Państwa z aukcji.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje brak możliwości udzielenia pomocy w ramach Akcji.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

7) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-Radio RMF FM

- social media RMF FM

- social media Fundacji im. Brata Alberta

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Fundacji,

- operatorom pocztowym i kurierom,

- bankom w zakresie realizacji płatności,

- podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Fundację przez przepisy prawa,

- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

 

 

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ

 „Prezydenckie Pisanki - Wielkanocna Akcja RMF FM” na rzecz Fundacji im. Brata Alberta, dalej „Regulamin”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem akcji charytatywnej „Prezydenckie Pisanki-Wielkanocna Akcja RMF FM”, jest Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach, adres: Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028246, NIP: 6760058770, REGON: 350554888, zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją”.
 2. Partnerem akcji „Prezydenckie Pisanki - Wielkanocna Akcja RMF FM” na rzecz Fundacji im. Brata Alberta, jest stacja radiowa RMF FM należąca do Grupy RMF Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335800, posiadającej numer NIP:5272015509 oraz REGON: 01268181200000
 3. W ramach akcji „Prezydenckie Pisanki - Wielkanocna Akcja RMF FM” wolontariusze, zwani dalej „Wystawiającymi”, działający na rzecz Organizatora przeprowadzą na portalu charytatywni.allegro.pl aukcje charytatywne, dalej „Aukcja”. Aukcje będą trwać od godziny 12.00 w dniu 15 kwietnia 2019 roku do dnia 17 kwietnia 2019 roku, do godziny 12.00.
 4. Przedmiotem aukcji jest 15 pisanek Wielkanocnych wykonanych ze strusich jaj przez Prezydentów Miast, w ramach akcji „Prezydenckie Pisanki - Wielkanocna Akcja RMF FM”, prowadzonej przez Organizatora oraz Partnera, na rzecz Fundacji.
 5. Całkowity dochód uzyskany z aukcji zostanie przekazany na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji.

 

 • 2

Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem Aukcji może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – posiadające na mocy ustawy zdolność prawną, dalej jako „Uczestnik”
 2. Aukcja kierowana jest do wszystkich osób chcących wziąć w niej udział.
 3. Aukcja ma charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi dla każdego Uczestnika podczas licytacji.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest zgłoszenie udziału poprzez podanie swojej oferty cenowej – przebicia aukcji.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie Aukcji zgodnie z Regulaminem.

W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych działań, Organizator ma prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.

 1. Uczestnik Aukcji przystępując do licytacji potwierdza, że:
 2. akceptuje treść niniejszego Regulaminu
 3. spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Aukcji,
 4. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie

 

 • 3

Przebieg Aukcji

 

 1. Aukcja każdego Przedmiotu zostanie przeprowadzona na portalu aukcyjnym charytatywni.allegro.pl
 2. W zakresie nieuregulowanym zapisami regulaminu znajdującego się pod adresem charytatywni.allegro.pl/regulamin, zastosowanie znajdują zapisy niniejszego Regulaminu.
 3. Dla każdego przedmiotu zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza)
 4. Uczestnicy zgłaszają swoją ofertę cenową – przebicia poprzez wpisanie proponowanej kwoty w specjalnie przygotowanym miejscu przy danym przedmiocie
 5. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników aukcji.
 6. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o minimum 1 zł.
 7. Każdy Uczestnik może wylicytować więcej niż jeden przedmiot
 8. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika Aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana
 9. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
 10. Licytację wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę – „Zwycięzca”.
 11. Po zakończeniu aukcji Organizator otrzyma z serwisu charytatywni.allegro.pl dane posiadane przez portal aukcyjny dotyczące Zwycięzcy oraz kwotę za jaką został wylicytowany Przedmiot.
 12. Zwycięzca niezwłocznie po zakończeniu licytacji przekaże Organizatorowi następujące dane niezbędne do odebrania Przedmiotu:
 13. Imię, nazwisko/firmę/nazwę
 14. Informacje o preferowanym sposobie odbioru przedmiotu
 15. Adres korespondencyjny
 16. Adres e-mail i numer telefonu
 17. Zamknięcie aukcji następuje zgodnie z informacją podaną na stronie każdego przedmiotu.

 

 • 4

Zasady płatności

 

 1. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty.
 2. Warunkiem przejścia własności Przedmiotu na Zwycięzcę jest zapłacenie całej ceny za wylicytowany Przedmiot, zgodnie ze złożoną ofertą cenową, która wygrała daną Aukcję.
 3. Za moment dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego w ust 4.
 4. Wpłaty należy dokonać bezpośrednio po zakończeniu licytacji, nie później niż w terminie 7 dni od jej zakończenia, na rachunek bankowy Fundacji im. Brata Alberta,

Radwanowice 1, 32-064 Rudawa

Bank PEKAO SA 21 1240 4533 1111 0000 5428 2421

Zawierając w tytule przelewu: imię nazwisko/nazwę Zwycięzcy oraz nazwę wylicytowanego przedmiotu

 1. W przypadku niedokonania zapłaty ceny za wylicytowany na Aukcji Przedmiot w terminie wskazanym w pkt 4, Wystawiający uprawniony jest do niezwłocznego odstąpienia od umowy sprzedaży od dnia upływu terminu na dokonanie zapłaty ceny.
 2. Wystawiającemu przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na drodze postępowania sądowego.
 3. Wydanie przedmiotu licytacji zwycięzcy aukcji nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji lub za okazaniem dowody wpłaty
 4. Odbiór wylicytowanego Przedmiotu będzie możliwy w następujący sposób:
 • Odbiór osobisty w siedzibie Partnera tj. ul. Waszyngtona 1, 30-204 Kraków
 • Wysyłka za pomocą firmy kurierskiej na wskazany przez Zwycięzcę adres. Koszty wysyłki Przedmiotów pokrywa Partner akcji.
 1. Organizator przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowych form odbioru Przedmiotu, o których Uczestnik zostanie poinformowany na stronie aukcji.

 

 • 5

Dane osobowe

 

 1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi.
 2. Do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych u Organizatora służy adres mailowy: ewart@gmail.com
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach:
 4. Realizacji zobowiązań opisanych w Regulaminie w tym wydanie wylicytowanego Przedmiotu
 5. Obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 6. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane przez Organizatora partnerom oraz podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kadrowe, płacowe, archiwizacyjne, rachunkowe, podatkowe.
 7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji Aukcji i wydania Przedmiotów zgodnie z Regulaminem a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z Regulaminu.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do odwołania wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Odmowa podania przez Uczestnika danych osobowych uniemożliwi wydanie Przedmiotu.
 • 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.albert.krakow.pl do dnia 30 kwietnia 2019 roku lub do wglądu w siedzibie Fundacji.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Aukcji z przyczyn technicznych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.
 5. W przypadku gdy cena za wylicytowany Przedmiot przekroczy 1000 zł (tysiąc złotych) Zwycięzca będzie zobowiązany aby we własnym zakresie uregulować podatek od czynności cywilnoprawnych we właściwym Urzędzie Skarbowym. Organizator przekaże Zwycięzcy, na jego prośbę, niezbędne informacje.

 

Są z nami