KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Libiąż

Opublikowany:29.01.2020 14:42

Świetlica Terapeutyczna w Libiążu powstała w ramach projektu „Partner” 9 lipca 2001roku. W obecnym czasie Świetlica Terapeutyczna działa w ramach zadania -„Aktywni i samodzielni w społeczeństwie – prowadzenie rehabilitacji w placówce” finansowanego przez PFRON. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00. Do Świetlicy uczęszcza 20 osób. Są to dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie, u których orzeczono niepełnosprawność ze względu na niepełnosprawność intelektualną, Dziecięce Porażenie Mózgowe, uszkodzenie analizatora wzroku, słuchu, Zespół Downa, zaburzenia psychiczne, neurologiczne, dysfunkcje ruchu oraz ze względu na ogólny stan zdrowia. Uczestnicy Świetlicy są mieszkańcami gminy Libiąż i okolic.

Główne cele Świetlicy Terapeutycznej związane są z rewalidacją i rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Uwzględniając potencjalne możliwości uczestników, a także ich predyspozycje psychofizyczne, rewalidacja ukierunkowana jest na przystosowanie do samodzielnego życia, poprawy zaradności osobistej, opanowania czynności przysposabiających do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym.

Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne realizowane są poprzez następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia z arteterapii: zajęcia teatralne (zabawa w teatr, przygotowywanie akademii, przedstawień, poprawa komunikacji wewnątrz grupy), zajęcia muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia z elementami biblioterapii i filmoterapii
  • Zajęcia plastyczne (z wykorzystaniem różnorodnych technik, takich jak: patchwork, decoupage, filcowanie, quilling, ekologiczne zastosowanie papieru, malowanie farbami akrylowymi, akwarelowymi, plakatowymi, kształtowanie estetyki pracy, rozwój własnych umiejętności twórczych, usprawnienie percepcji wzrokowo słuchowej, rozwijanie kreatywności, zorganizowanie konkursów plastycznych)
  • Zajęcia usprawniające czynności życia codziennego: mające na celu zwiększanie zakresu i poziomu wykonywania czynności samoobsługowych, warunkujących niezależność w sytuacjach życia codziennego (wyrabianie zaradności osobistej, podnoszenie poziomu sprawności, nabywanie nowych umiejętności)
  • Zajęcia reedukacyjne: których zadaniem jest utrzymanie bądź poprawienie istniejącego poziomu sprawności funkcjonowania w życiu codziennym, w ramach zajęć reedukacyjnych organizowane są zajęcia rewalidacyjne, manualne, świetlicowe, relaksacyjne
  • Zajęcia logopedyczne, których celem jest usprawnianie umiejętności związanych z komunikacją oraz doskonalenie umiejętności już nabytych
  • Zajęcia obejmujące wsparcie pedagogiczne bezpośrednie mające na celu monitorowanie i rozwiązywanie bieżących problemów wewnątrz grupy oraz zajęcia indywidualne
  • Zajęcia rehabilitacyjne: pięć dni w tygodniu (rehabilitacja ruchowa indywidualna zgodnie z planami i grupowa, zajęcia sportowe i rekreacyjne: tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, piłka nożna, gry zespołowe, udział w turniejach tenisa stołowego i boccia)
  • Zajęcia uspołeczniające: spotkanie z filmem i teatrem, nauka uczestnictwa w kulturze, wzmacnianie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, poznanie historii teatru i literatury, integracja z rówieśnikami, lokali gastronomicznych, spotkania integracyjne: spotkania z tradycją z okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia, obchody Dnia Patrona Placówki oraz 15-lecia istnienia Świetlicy Terapeutycznej w Libiążu, wyjazd na pielgrzymkę, udział w zajęciach integracyjno-uspołeczniających, udział w wycieczkach krajoznawczych, integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez dni otwarte, prezentację prac wykonywanych przez uczestników Świetlicy podczas wystaw i kiermaszów.

Ponadto uczestnicy ŚT Libiąż biorą czynny udział w konkursach plastycznych, przeglądach teatralno – muzycznych, zawodach sportowych w których zdobywają nagrody i wyróżnienia. 

Adres:

Piłsudskiego 4, 32-590 Libiąż
Tel. 32 627 75 31
Email: wtz@wtzlibiaz.pl
Facebook: Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu
www.wtzlibiaz.pl

Są z nami