KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Chrzanów

Opublikowany:25.11.2015 22:05

1 LOGO ŚWIETLICY   

Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie działa od lipca 2001 roku. Jej głównym celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym wszechstronnego rozwoju, a więc wzmacnianie osłabionych lub uszkodzonych sfer psychofizycznych, kształtowanie poprawnych kontaktów interpersonalnych wewnątrz rodziny i w najbliższym otoczeniu, odnalezienie się w rolach m.in.: ucznia, kolegi, a także budowanie poczucia więzi ze społeczeństwem.

 

Od 01 kwietnia 2022r. w Świetlicy realizowane jest zadanie pn. „SZANSA NA NIEZALEŻNOŚĆ – PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLICACH TERAPEUTYCZNYCH”, które jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego zadania nasze działania skupiają się na rozwoju podstawowych kompetencji u beneficjentów zadania, jakimi są: samoobsługa, komunikacja i uspołecznienie.
Świetlica wspiera rozwój poznawczy wychowanków - rozwija, pogłębia i kształtuje zainteresowania. Zachęca do aktywności dbając o poprawne funkcjonowanie w życiu codziennym. Wspiera wychowanków w trudnych sytuacjach życiowych oraz pomaga ich rodzinom i opiekunom w przezwyciężaniu trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność ich dzieci.

2

Uczestnicy w/w projektu biorą udział w następujących formach wsparcia i zajęciach:

 • Arteterapia
 • Reedukacja
 • Trening funkcjonowania społecznego
 • Rehabilitacja indywidualna / grupowa
 • Wsparcie rewalidacyjno-terapeutyczne
 • Wsparcie pedagogiczne bezpośrednie i pośrednie
 • Kształtowanie samoobsługi
 • Zajęcia świetlicowe
 • Zajęcia uspołeczniające

  5  6  8 

7  10  11  12

Udział we wszystkich zajęciach świetlicowych jest bezpłatny, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 pfron

Świetlica Terapeutyczna działa z myślą o osobach z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chrzanowskiego. Dla uczestników z tego terenu zapewniony jest dowóz na zajęcia z domu/szkoły i odwóz po zakończonych zajęciach do domu. Zajęcia w Świetlicy odbywają się dwuzmianowo od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10:00 do 18:00. W godzinach porannych w zajęciach uczestniczą osoby, które ukończyły już edukację szkolną, natomiast w godzinach popołudniowych otaczamy opieką uczących się dzieci i młodzież.

Dla każdego uczestnika zajęć opracowywany jest IPD (Indywidualny Plan Działania), w którym koncentrujemy się na wspieraniu, rozwijaniu i kształtowaniu trzech następujących obszarów funkcjonowania: samoobsługa, komunikacja i uspołecznienie; oraz plan indywidualnej rehabilitacji, który realizowany jest podczas zajęć z naszym fizjoterapeutą.

16  13  14  15

Uczestnicy biorą udział w licznych konkursach oraz w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz licznych wyjściach  do placówek kulturalno-zabytkowy

 18 19  2   20

 

Pracownicy Świetlicy

21 Świetlica zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę       administracyjną i terapeutyczną: terapeutów, pedagoga i fizjoterapeutę, wszyscy pracownicy posiadają wykształcenie wyższe oraz liczne kursy z zakresu pracy z osobami z niepełnosprawnościami.  Kadra Świetlicy tworzy zgrany zespół, który każdego dnia dokłada wszelkich starań, by Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie była miejscem przyjaznym, pełnym serdecznej, przyjacielskiej atmosfery. Jak mówią o sobie: „Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba dwa dni poczekać :)”

 

 

 

 

 

 

 

Siedziba Świetlicy Terapeutycznej w Chrzanowie

Świetlica działa w budynku przy ul. Kościuszki 9 w Chrzanowie, który połączony jest ogrodem z inną placówką prowadzoną przez Fundację im. Brata Alberta – Warsztatem Terapii Zajęciowej w Chrzanowie. Tym samym powstało w Chrzanowie centrum pomocy osobom z niepełnosprawnościami, które oferuje całodzienne zajęcia zarówno dla najmłodszych, młodzieży jak i osób dorosłych.

 

22  Budynek Świetlicy jest w bardzo dobrym stanie technicznym, generalny remont i rozbudowa w 2003 roku obejmowały m.in. wymianę konstrukcji dachu, stropów, stolarki okiennej i drzwiowej. Sale i pomieszczenia Świetlicy są zaaranżowane i  urządzone w komfortowy i przyjemny dla uczestników sposób, posiadają również bardzo dobre i kompleksowe wyposażenie, umożliwiające atrakcyjną realizację wszystkich form wsparcia i zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

W budynku Świetlicy znajdują się następujące pracownie/sale:

Pracownia Reedukacyjno-Informatyczna

  2523

Głównym celem zajęć w pracowni reedukacyjno-informatycznej jest stymulowanie i usprawnianie procesów poznawczych, kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej, zainteresowań, aktywizowanie i rozwijanie sprawności ruchowej w zakresie motoryki małej, kształtowanie i rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie i stymulacja zmysłów, rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.

Udział w zajęciach reedukacyjnych pozwala Osobom z niepełnosprawnościami na wypracowanie/przywrócenie gotowości do zajęć (jest to długotrwały proces obejmujący ukształtowanie sprawności psychofizycznych i gotowości społecznej), wypracowanie prawidłowej pozycji do nauki/pracy, nabycie odpowiedniej postawy do zajęć, rozwijanie umiejętności poczucia własnego ciała, doskonalenie orientacji przestrzennej, wzmocnienie koncentracji uwagi oraz pamięci, rozwijanie procesów myślenia logicznego, konkretnego, obrazowego, ale też abstrakcyjnego, rozwijanie motywacji do porozumiewania się z innymi, komunikowania o swoich potrzebach i stanach emocjonalnych, wypracowanie różnych sposobów komunikacji, wzmacnianie posiadanych umiejętności, rozwijanie umiejętności językowych i grafomotorycznych, wzbogacanie wiadomości i doświadczeń uczestników.

W ramach pracowni reedukacji prowadzone są zajęcia z obszaru nauki i doskonalenia kompetencji szkolnych, takich jak: pisanie, czytanie, liczenie, podstawy wiedzy o życiu i środowisku. Ponadto prowadzona jest terapia w zakresie rozwijania sprawności intelektualnej i cech poznawczych, sprzyjających rozwojowi osobowości oraz umiejętności praktycznych i zawodowych. W celu uatrakcyjnienia i urozmaicenia zajęć uczestnicy korzystają z różnych form gier i zabaw edukacyjnych, przydatnych w kształtowaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji, uwagi, spostrzegawczości, myślenia, pamięci, orientacji przestrzennej i czasowej.

Do realizacji zakładanych celów zajęć reedukacyjnych w pracowni wykorzystywane są różnorodne metody, techniki i formy pracy: programy aktywności – świadomość ciała, kontakt i komunikacja oraz program dotyk i komunikacja opracowane przez Marianne & Christophera Knill, elementy metody W. Sherborne, elementy metody dobrego startu M. Bogdanowicz, ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz,  elementy pedagogiki zabawy, metody samodzielnych doświadczeń, metody zadań stawianych do wykonania, metody ćwiczeń utrwalających, stymulacja polisensoryczna, czyli poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, elementy metody ośrodków zainteresowań, ćwiczenia relaksujące, metoda symultaniczno- sekwencyjna, metoda symboli, metoda wzmocnień pozytywnych, metoda przyjaznego zakątka, elementy wspomagające komunikację, metoda porannego kręgu.

 

Pracownia Arteterapii

 26 27  28

 Celem realizowanym w tej pracowni jest diagnoza potrzeb emocjonalnych i poznawczo-rozwojowych uczestników zajęć i ich możliwości manualnych oraz stymulowanie rozwoju. Uczestnictwo w zajęciach arteterapii umożliwia osobom z niepełnosprawnościami uzewnętrznienie swoich przeżyć i doznań, uczy radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz usprawnia możliwości ruchowe uczestników.

W pracowni tej odbywa się pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczestników zajęć, pogłębianie samoświadomości, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych, wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne, rękodzielnicze oraz wiedzę z zakresu terapii sztuką, poznawanie nowatorskich technik pracy, zapoznanie się z materiałami technicznymi i plastycznymi. Do bardzo ważnych celów arteterapii należy również podnoszenie poziomu samoakceptacji beneficjentów mających problemy z kontaktami z innymi ludźmi, uświadamianie im istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie oraz ćwiczenia uwagi, koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji przestrzennej, rozwijanie wyobraźni a także nauka cierpliwości i wytrwałości w swoich działaniach.

W pracowni arteterapii odbywają się następujące rodzaje zajęć: sztuka plastyczna (w tym malarstwo, szkic i rysunek, techniki graficzne, papieroplastyka, scrapbooking z quillingiem), muzykoterapia (w tym elementy choreoterapii, nauki śpiewu, nauki gry na instrumentach, rytmiki), filmoterapia, teatroterapia, hortikuloterapia, elementy krawiectwa (w tym szycie ręczne i maszynowe, szydełkowanie), elementy stolarstwa oraz zdobnictwo i dekoratorstwo (w tym decoupage, witrażownictwo, elementy jubilerstwa czyli tworzenie ozdób biżuteryjnych, ikebana, papierowa wiklina, wykonywanie dekoracji okolicznościowych i świątecznych) i wiele innych rodzajów zajęć.

 

Pracownia Gospodarstwa Domowego

 11 30  31     

W pracowni tej skupiamy się na kształtowaniu i utrwalaniu umiejętności związanych z komunikacją, samoobsługą i kompetencjami społecznymi. Podczas zajęć podopieczni doskonalą koordynację ruchowo-wzrokową, rozwijają zdolności manualne, spostrzegawczość, nabywają umiejętność posługiwania się różnego rodzaju narzędziami i sprzętami kuchennymi, są wdrażani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych czynności. W pracowni gospodarstwa domowego doskonali się umiejętności ekonomicznego wykorzystania czasu, samokontroli w zakresie podejmowania odpowiedzialności za wykonywaną pracę, zdobywa się  lub poszerza wiedzę o najbliższym otoczeniu, wdraża do bezpieczeństwa w zakresie poruszania się w przestrzeni publicznej, przechodzenia przez jezdnię, rozpoznawania stron i przestrzeni (prawo-lewo, tył-przód, góra-dół), kształtuje się orientację w schemacie swojego ciała.

Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady estetycznego nakrywania do stołu, posługiwania się sztućcami, samodzielnego przyrządzania i spożywania prostych posiłków, posługiwania się powszechnymi urządzeniami gospodarstwa domowego, utrzymania porządku w miejscu pracy, planowania i realizowania zakupów w sklepie samoobsługowym, hipermarkecie (korzystanie ze schodów ruchomych, wózka, znajdowanie alejki z potrzebnymi produktami, płacenie w kasie), odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych a także wobec innych uczestników zajęć, opiekunów, rodziców, rodzeństwa, dbałości o higienę osobistą, dostosowania ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych, samodzielnego ubierania się. Dzięki temu wzrośnie ich samoakceptacja, poprawi się integracja z grupą (wspólne wykonywanie działań), rozładują negatywne napięcia i emocje, wzrośnie umiejętność reagowania na różnego rodzaju bodźce (pozytywne lub negatywne), systematyczność w pracy, nauczą się podstaw obsługi komputera, korzystania z wyszukiwarek internetowych, poczty elektronicznej, portali społecznościowych, kształtowana będzie orientacja w najbliższym otoczeniu, prawidłowe nazewnictwo pór roku, miesięcy, dat, godzin (korzystanie z zegara). Zajęcia te zostaną uwzględnione w Indywidualnym Planie Działania tworzonym dla każdego uczestnika indywidualnie.

Trening funkcjonowania społecznego w pracowni gospodarstwa domowego jest realizowany w kilku zakresach: trening komunikacji (poszerzanie zasobu słownictwa, rozumienia mowy, formułowania wypowiedzi, niwelowanie zaburzeń mowy), trening umiejętności praktycznych (nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD,RTV, nauka prania w pralce i ręcznie, nauka szycia, prasowania, nabycie umiejętności obsługi sprzętów domowych typu odkurzacz, nauka zmywania naczyń, nauka zamiatania, czyszczenia urządzeń, wymiana ręczników, papieru toaletowego, nauka segregacji i wynoszenia śmieci, nabycie umiejętności doboru środków czystości do czyszczenia nawierzchni, nauka dbania o porządek w poszczególnych pomieszczeniach świetlicy, kształtowanie umiejętności utrzymywania czystości i estetyki pracy), trening kulinarny (nauka prawidłowego posługiwania się sztućcami, trening kulturalnego zachowania się przy stole, umiejętność zachowania się w restauracji, nabycie umiejętności przygotowania napojów i posiłków, nabycie umiejętności planowania wartościowego i dostosowanego do możliwości finansowych jadłospisu, nauka zasad prawidłowego odżywiania, nauka zmywania naczyń, nauka nakrywania i podawania do stołu, umiejętność wykonywania wstępnej obróbki produktów, przygotowanie listy zakupów, planowanie jadłospisu, funkcjonowanie w roli gospodarza i gościa), trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej (korzystanie z toalety, kształtowanie estetyki wyglądu zewnętrznego, dokładność w czynnościach rozbierania i ubierania się, nabycie umiejętności doboru garderoby adekwatnego do pogody i okoliczności, nauka dbałości o czystość ubrania, nauka mycia poszczególnych części ciała, wyrobienie nawyku mycia rąk, wypracowanie nawyku samodzielnego dbania o higienę, nauka korzystania z pralki, żelazka), trening ekonomiczny (nabycie umiejętności planowania wydatków, znajomość cen produktów wykorzystywanych w czynnościach życia codziennego: wyjścia do sklepu, nauka robienia listy zakupów, rozbudzenie potrzeby podniesienia poziomu życia, pomoc uczestnikowi w poznaniu zasad funkcjonowania instytucji finansowych na rynku oraz konsekwencji zaciągania zobowiązań, nauka znajomości pieniędzy, nauka odnajdywania poszczególnych produktów w sklepie), trening załatwiania spraw urzędowych (nauka wypełniania blankietów bankowych, nauka adresowania listów i wysyłania ich na poczcie – rodzaje listów, nauka wypełniania dokumentów urzędowych i pisania pism – podań, oświadczeń, nauka zachowania się w urzędach), nauka na temat najbliższego otoczenia (kształcenie orientacji w najbliższym otoczeniu, ćwiczenie zachowania się przy przechodzeniu przez jezdnię, rozpoznawanie stron świata i wokół siebie-prawo/lewo, góra/dół, tył/przód, zdobywanie umiejętności orientacji w czasie-pory roku, dnia, dni.

 

Sala Rehabilitacyjna

 33  32

Naszymi celami podczas zajęć rehabilitacyjnych są: poprawa ogólnego rozwoju motorycznego, uzyskanie mechanizmów kompensacyjnych, współdziałanie z innymi formami wsparcia jako kompleksowe podejście do uczestnika, przywrócenie możliwie jak największej ruchomości w stawach, poprawa czynności układów oddechowego, nerwowego, sercowo-naczyniowego, korygowanie i wyrównywanie wad postawy, utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej, usprawnianie motoryki małej, wzmacnianie gorsetu mięśniowego, poprawa i utrzymanie funkcji chodu, poprawa równowagi i koordynacji, utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Podopieczni Świetlicy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych indywidualnie lub grupowo. Rehabilitacja indywidualna skierowana jest do mniej sprawnych beneficjentów i prowadzona jest w oparciu o indywidualne wskazania lekarza, stan funkcjonalny ogólny i bieżący uczestnika. Ma na celu osiągnięcie możliwie jak najwyższego poziomu funkcjonowania Osoby z niepełnosprawnościami, podtrzymanie i wypracowanie możliwie jak największej sprawności fizycznej i psychicznej. W ramach rehabilitacji indywidualnej odbywają się zajęcia z kinezyterapii. Stosowane są ćwiczenia: bierne, czynno-bierne, czynne, oddechowe, kształtowania prawidłowej postawy ciała, równoważne, rozluźniające, wzmacniające gorset mięśniowy, manualne, ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym tj.: rowerek, bieżnia, stepper, wioślarz, ćwiczenia korekcyjne i wyrównawcze, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauka schematu własnego ciała, nauka i doskonalenie chodu, ćwiczenia na piłkach rehabilitacyjnych, nauka i doskonalenie czynności związanych z samoobsługą, formy zabawowe aktywności ruchowej, ćwiczenia z wykorzystaniem form sportowych, ćwiczenia specjalne dobierane wg indywidualnych potrzeb. Praca polegać będzie na kontynuowaniu rozpoczętej terapii, dla uczestników, którzy wyrażą ochotę uczestniczenia w zajęciach nowej edycji projektu i zapoczątkowana dla nowych uczestników.

Rehabilitacja ruchowa grupowa ma na celu oddziaływanie indywidualne, jak i naukę pracy w zespole. Wszystkie cele wymienione powyżej zosta postawione również w podejściu do beneficjenta ćwiczącego w grupie, celem będzie tu nauka współdziałania w grupie, wzajemna pomoc, wspólne gry i zabawy ruchowe oraz wykonanie ćwiczeń oraz przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

 

 

Chcesz wziąć udział w zajęciach realizowanych w Świetlicy Terapeutycznej w Chrzanowie?

W Twojej rodzinie lub otoczeniu jest osoba z niepełnosprawnością, która wymaga wsparcia i szuka ciekawego miejsca do rehabilitacji? – Zapraszamy do naszej Świetlicy. Przyjdź, napisz lub zadzwoń do nas-odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Wymagane dokumenty do przyjęcia na zajęcia w chrzanowskiej Świetlicy Terapeutycznej:

 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 roku życia),
 • opinia psychologiczna lub pedagogiczna;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach świetlicowych;

Kontakt:
Izabela Mętelska - kierownik Świetlicy

Małgorzata Maca – pedagog i zastępca kierownika Świetlicy


tel. 32 623 49 70, kom. 505 043 697
adres: 32-500 Chrzanów, ul. Kościuszki 9

e-mail: swietlica.chrzanow@wp.pl lub i.metelska@albert.krakow.pl

 

Zachęcamy do obserwowania strony Świetlicy na Facebook’u, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co u nas słychać:

 https://www.facebook.com/swietlicaterapeutycznachrzanow/


Możesz pomóc Naszym Podopiecznym przekazując darowiznę na konto:
49 1240 4533 1111 0010 3339 3806 Bank PeKaO S.A.
Fundacja im. Brata Alberta
Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie

 

Są z nami