KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdu/mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach - informacja z otwarcia ofert

Opublikowany:22.02.2018 11:11

                                                                                                         Radwanowice, 22.02.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

  • 140 000,00 PLN brutto

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie oraz zaoferowane przez nich ceny i okres  gwarancji:
  2. Ren - Car Sp. z o. o., ul. Gliwicka 190, 44 -210 Rybnik, cena 164 900,00 PLN, gwarancja na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów – 60 miesięcy;
  3. Trading Polster Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Styki 16, 64 – 920 Piła, cena 207 655,90 PLN, gwarancja na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów – 48 miesięcy.

 

 

UWAGA

Na podstawie art. 24 ust. 11 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Są z nami