KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie w okresie roku 2020 usługi transportu drogowego osób dlaWTZ Radwanowice - Czernichów

Opublikowany:16.12.2019 19:31

Radwanowice, 16.12. 2019 r.

  

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Fundacja im. Brata Alberta – Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, Radwanowice  1, 32 - 064  Rudawa prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie roku 2020 usługi transportu drogowego osób i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kryteriów, na podstawie których dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty sporządzone według załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji wykonawcy należy złożyć w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Radwanowicach, Radwanowice 1,  32-064 Rudawa lub przesłać pocztą, faxem na numer: 12 283 95 75 bądź elektronicznie w formie skanu na adres: m.urbanik@albert.krakow.pl w terminie do dnia 20.12.2019 roku (piątek).

 

W razie wątpliwości lub pytań proszę kontaktować się z Małgorzata Urbanik ,
tel.:501 899 924

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia i kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej

Załącznik nr 2 -  formularz oferty

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

Są z nami