KRS: 0000028246
Fundacja jest organizacją Pożytku Publicznego

Wspomóż

Świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach - ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowany:02.12.2020 12:10


Ogłoszenie nr 760709-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Fundacja im. Brata Alberta: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja im. Brata Alberta, krajowy numer identyfikacyjny 35055488800000, ul. Radwanowice  1 , 32-640  Rudawa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 585 910, e-mail fundacja@albert.krakow.pl, faks 122 585 910.
  Adres strony internetowej (URL): www.albert.krakow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  fundacja

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.albert.krakow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Fundacja im. Brata Alberta, Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta
Adres:
Radwanowice 1a, 32-064 Rudawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dwóch rodzajów przewozów: regularnych - odbywających ze stałą częstotliwością oraz doraźnych - odbywających w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Maksymalna ilość kilometrów, które zobowiązany będzie pokonać Wykonawca w całym okresie realizacji umowy nie przekroczy 80 920km. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia powyższego limitu kilometrów nie więcej jednak niż o 8%. 2.Przewozy regularne polegają na przewożeniu nie większej niż 11-osobowej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz fizycznie na trasie 1 określonej w pkt 5a), nie większej niż 9 osób na trasie 2 oraz nie większej niż 8 osób na trasie 3 opisanych w pkt odpowiednio 5b) i 5c). 3. Usługa przewozów regularnych wykonywana będzie codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, przyjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy nastąpi na godzinę: trasa 1: 7:30 , wyjazd o godz. 13:30; trasa 2: 9:00, wyjazd o godz. 15:00; trasa 3: 8:00, wyjazd o godz. 14:00. 4. Porządek opisany w pkt 2 i 3 może ulec zmianie w sytuacji, gdy jeden lub więcej dni tzw. roboczych ustalony zostanie jako dzień wolny od pracy. Wówczas dzień taki podlegał będzie odpracowaniu w sobotę, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi w określony w SIWZ sposób, na takich zasadach, jak w każdy inny dzień roboczy. 5. W ramach przewozów regularnych Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przewozu osób na następujących trasach: a) Trasa 1 przebiegać będzie następująco: wyjazd nastąpi z miejscowości Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 1, a następnie kierowca odbierał będzie podopiecznych Zamawiającego, tj. 12 osób (wraz z opiekunem), w tym 2 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, kolejno z miejscowości: Miękinia, Ostrężnica, Wola Filipowska, Tenczynek, Krzeszowice ul. Grunwaldzka, Krzeszowice ul. Żbicka, Siedlec, by dowieźć ich do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach. Kierowca zobowiązany będzie dotrzeć na miejsce do godziny 07:30. Trasa powrotna przez powyżej wyszczególnione miejscowości rozpocznie się ok. godz. 13:30. Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku, przez 12 miesięcy 2021 roku, z wyłączeniem 15-dniowego urlopu w terminie wyznaczonym wcześniej przez Środowiskowy Dom Samopomocy, co oznacza, że usługa realizowana będzie przez 238 dni w roku 2021. b) Trasa 2 przebiegać będzie następująco: Wyjazd nastąpi ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Radwanowice 1 o godzinie 07:30, a następnie kierowca odbierał będzie podopiecznych Zamawiającego, tj. maksymalnie 9 osób, kolejno z miejscowości: Chrosna, Kryspinów, Liszki, Rączna, Kaszów, Czułów, by docelowo wrócić do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach. Przyjazd nastąpi do godziny 09:00. Trasa powrotna rozpocznie się o godzinie 14:30 i zakończy się w Kaszowie. Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku, przez 12 miesięcy 2021 roku, z wyłączeniem 15-dniowego urlopu w terminie wyznaczonym wcześniej przez Środowiskowy Dom Samopomocy, co oznacza, że usługa realizowana będzie przez 238 dni w roku 2021. c) Trasa 3 przebiegać będzie następująco: Wyjazd nastąpi z miejscowości Radwanowice, następnie kierowca odbierał będzie podopiecznych Zamawiającego, tj. maksymalnie 8 osób, w tym 3 poruszające się na wózku inwalidzkim, kolejno z miejscowości: Czernichów, Rusocice, Kłokoczyn, Przeginia Narodowa, Rybna, Nowa Wieś Szlachecką, by dotrzeć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach., do którego przyjazd nastąpi do godziny 08:00. Trasa powrotna rozpocznie się o godzinie 15:00 i zakończy się w Radwanowicach. Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku, przez 12 miesięcy 2021 roku, z wyłączeniem 15-dniowego urlopu w miesiącu sierpniu, co oznacza, że usługa realizowana będzie przez 238 dni w roku 2021. Uwaga!!! Zamawiający dopuszcza, by trasę 1 oraz 2 obsługiwał jeden i ten sam pojazd oraz jeden i ten sam kierowca. 6. Przewozy doraźne polegać będą na wykonywaniu przewozów nie większej niż 11-osobowej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich opiekunów, podyktowanych nagłą potrzebą, niedających się przewidzieć w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przewozy te dotyczyć mogą każdej z tras opisanych w pkt 5. Usługa przewozów doraźnych wykonywana będzie w zależności od potrzeby Zamawiającego. Wystąpienie potrzeby przewozu osób każdorazowo zgłoszony zostanie Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni. Liczba osób, które Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie przewozić nie przekroczy liczby osób przewożonych w przewozach regularnych. Średni limit kilometrów, które Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w skali jednego miesiąca, jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie przekroczy 15 km osobno dla każdej trasy. Oznacza to, że w trakcie realizacji zamówienia, mogą wystąpić miesiące, w których limit przejechanych kilometrów będzie wyższy niż 15 km, jak również mogą wystąpić miesiące, w których limit przejechanych kilometrów będzie niższy niż 10 km lub wyniesie 0 km. 7. Wykonawca wyruszał będzie z miejscowości leżących na trzech trasach opisanych w pkt 5. Wykonawca zabierał będzie osoby niepełnosprawne intelektualnie, które następnie docelowo przywiezie do Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. 8. Wykonawca każdego dnia realizacji usługi wykona trzy trasy, opisane w punkcie 5 lit. a), jak i opisaną w punkcie 5 lit. b) i opisaną w punkcie 5 lit. c). 9. Zamawiający zakłada, że dzienny limit kilometrów wykonywanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem usługi przewozów regularnych, nie przekroczy – Trasa nr 1 – 95 km dziennie, Trasa nr 2 – 110 km dziennie, Trasa nr 3 – 135 km dziennie. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany każdej z tras. Oznacza to, że mogą wystąpić niedające się przewidzieć okoliczności powodujące, że np. jedna lub więcej miejscowości zastąpiona zostanie inną miejscowością. Okoliczność ta może oznaczać, że założony dzienny limit kilometrów dla danej trasy może się zmienić. Jednakże należy mieć na uwadze, że maksymalny limit kilometrów określony w pkt 1 nie zostanie przekroczony. 11. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca/podwykonawca zatrudniał kierowców na podstawie umów o pracę określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). 12. Zamawiający dopuszcza zmiany wśród osób wykonujących zamówienie, tj. wśród kierowców. Przy każdorazowej zmianie personalnej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nowy, wprowadzany kierowca spełnia wymogi wskazane w dziale VI.3.2. lit. c) SIWZ. W tym celu każdorazowo Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego. 13. Wykonawca zobowiązany będzie do: a. podstawiania pojazdów w lokalizacji wskazanej w pkt 5 a), b) i c) o godzinie umożliwiającej dotarcie do Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach na godzinę wskazaną w punkcie 3. b. wykonywania usługi wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Liczba pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych zależy od Wykonawcy, nie może jednak wpływać na ilość przejechanych kilometrów w świadczeniu usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych. c. ubezpieczenia pojazdów, które wykorzystywane będą do wykonywania zamówienia w zakresie ubezpieczenia OC oraz NNW; d. zapewnienia pojazdu zastępczego spełniającego wszelkie wymogi Zamawiającego opisane SIWZ, w przypadku wystąpienia awarii/uszkodzenia pojazdu wyznaczonego do realizacji zamówienia; e. zapewnienia kierowców w liczbie umożliwiającej ciągłą i płynną realizację zamówienia; f. do zobowiązania kierowców do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu pasażera niepełnosprawnego do pojazdu i odwrotnie, dbania o bezpieczne wejście (wjazd), przewóz i wyjście (wyjazd) osoby niepełnosprawnej do i z pojazdu; g. ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją i ewentualną naprawą pojazdu wyznaczonego do wykonywania zamówienia; h. rozpoczynania naliczania kilometrów realizowanych wyjazdów z chwilą wyjazdu z miejsca początkowego trasy i zakończenia z chwilą powrotu na miejsce końcowe; dojazd kierowcy do miejsca, w którym rozpoczynać się będzie trasa nie jest wliczany w dzienny limit przejechanych kilometrów i stanowi koszt własny Wykonawcy; i. prowadzenia zestawień, w których rejestrowane będą wyjazdy i ich trasy z dokładnym, tj. na podstawie odczytu licznika kilometrów, wskazaniem ilości przejechanych kilometrów, każdorazowo potwierdzonym własnoręcznym podpisem Wykonawcy. j. wystawiania faktury z tytułu wykonywania zamówienia osobno dla każdej z tras, uwzględniającej faktyczną ilość przebytych kilometrów, do piątego dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zamówienie było wykonywane, z terminem płatności wynoszącym 30 dni. k. przeprowadzania dezynfekcji pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi przed każdorazowym ich podstawieniem Zamawiającemu. Sposób dezynfekcji pozostaje do wyboru Wykonawcy, jednak przyczyniać się on musi do przestrzegania reżimu sanitarnego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokumentował wykonywanie czynności dezynfekcyjnych oraz umożliwił Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wgląd w proces dokumentowania tych czynności.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

31.12.2021


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada odpowiednią licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.); Zamawiający oceni spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w punkcie 7 oświadczenia wstępnego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie sformułował warunku szczegółowego w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje lub dysponował będzie niezbędnymi zasobami osobowymi i sprzętowymi, umożliwiającymi realizację zamówienia, w szczególności: a) co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym przewóz minimum 11 osób, w tym dwóch poruszających się na wózkach inwalidzkich, spełniającym wymogi prawa i podlegającym ubezpieczeniu OC i NNW oraz b) co najmniej jednym pojazdem umożliwiającym przewóz minimum 8 osób, w tym trzech poruszających się na wózkach inwalidzkich, spełniającym wymogi prawa i podlegającym ubezpieczeniu OC i NNW a także jednocześnie c) niezbędnymi osobami, tj. co najmniej dwoma kierowcami, którzy spełniają wymogi określone w art. 39 a i art. 39 b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). Sprawdzając spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w punkcie 8 oświadczenia wstępnego – załącznik nr 2 do SIWZ złożonego wraz z ofertą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.). 3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP i wykaże ten fakt w punkcie 4 oświadczenia wstępnego – załącznik nr 2 do SIWZ, przedstawia wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Oświadczenie wstępne składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP, aktualne na dzień składania ofert potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, informacji określonej w art. 86 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, z mocy ustawy, zobowiązany jest złożyć: 5. Oświadczenie stanowiące o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. Brata Alberta, z siedzibą w Radwanowicach, Radwanowice 1, 32-064 Rudawa, numer NIP: 6760058770, numer REGON: 350554888, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000028246, zarzad@albert.krakow.pl; b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji im. Brata Alberta, Środowiskowym Domu Samopomocy w Radwanowicach jest Pani Natalia Stanisławska, kontakt: n.stanislawska@albert.krakow.pl, tel. 502793265 c) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2021 usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach w trybie przetargu nieograniczonego. d) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa PZP”, ponadto podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. e) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez czas niezbędnej archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa. f) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. g) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. h) Wykonawca posiada: - prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; - prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowy na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO. i) Wykonawcy nie przysługuje: - prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. j) Skorzystanie przez Wykonawcę z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników. k) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. l) Wystąpienie przez Wykonawcę z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Są z nami